Klassiske fejl i årsrapporten

Regnskabssæsonen for 2018-regnskaber er ved at være afsluttet – formelt med udgangen af maj, hvor 31/12-regnskaberne skulle være godkendt og herefter indsendt til Erhvervsstyrelsen i umiddelbar forlængelse heraf. Reelt er hovedparten af regnskaber der skal indberettes til styrelsen ved at være indgået – når man ser bort fra nødlidende virksomheder og virksomheder som planlægges opløst, og derfor ikke får udarbejdet årsrapport.

Revisupport udtager kontinuerligt årsrapporter indsendt til styrelsen til en faglig vurdering/kontrol – bl.a. med det formål at observere for udviklingen ...

Læs mere →
0

Kursuskatalog 2019/20

  Så er vores store kursuskatalog for sæson 2019/20 klar. Du kan hente kataloget her, hvorfra du kan downloade og printe dette.

Programmet er i år udvidet med flere kursussteder – vi har blandt andet udvidet med mange nye aktuelle kurser placeret på Comwell Rebild Bakker – så kommer du fra det midt- eller nordjyske, skal du ikke længere køre så langt.

Vi ...

Læs mere →
0

Likvidation – en uddøende disciplin

  Likvidation som en opløsningsmetode er en uddøende rutine disciplin, hvorimod mange rådgivere uden større usikkerhed kan gennemføre en opløsning igennem betalingserklæring. Likvidationen er en juridisk opløsningsmodel, hvor man igennem en vis ekspeditions- og prøvelsesproces sikre, at kreditorerne har opnået betaling eller fuld sikkerhed for deres fordring før en opløsning og dermed formueudlodning finder sted. Metoden kan anvendes for aktie- og anpartsselskaber samt iværksætterselskaber. Metoden kan reelt også anvendes for erhvervsdrivende fonde, til ...

Læs mere →
0

Væsentlighed ved assistance

  REVIsupport har erfaret, at der ved flere lejligheder er draget tvivl om, hvor vidt der er krav om at beregne et væsentlighedsniveau når der udføres assistance efter ISRS 4410. Tvivlen er bl.a. afledt af et svar fra FSR’s hotline samt det forhold, at revisor reelt skal forholde sig kritisk til opstillingen og reagere på observationer omkring fejlinformationer – hvor revisor da ...

Læs mere →
0

Kursusprogram 2019/20

   Så er vores kursuskatalog for 2019/20 klar. I denne sæson byder vi på attraktive internatkurser – uge 36 for revisorer og uge 37 for elever/trainees og yngre revisormedarbejdere. Internatkurserne omfatter 4 dages koncentreret undervisning af engagerede dygtige undervisere kombineret med god mad og overnatning i skønne omgivelser. Du kan naturligvis også deltage på internatkurserne uden overnatning – eller vælge enkeltdage fremfor ...

Læs mere →
0

Knæk Cancer – igen i 2019

Igen i 2019 støtter PK Kurser (ReviSupport) sammen med OL Revision Haderslev TV2’s knæk cancer kampagne. Kampagnen løber frem til og med uge 43, hvor denne kulminerer i det store traditionelle indsamlingsshow på TV2.

I 2018 lykkedes det at indsamle 25.000 kr. I 2019 forventer vi at indsamle mindst 50.000 kr. igennem den etablerede indsamling, donationer via kursusgebyrer, støttebidrag fra undervisere og konferencecentrene – hvor ...

Læs mere →
0

Ændringer i Regnskab 2.0 – basismodul

Erhvervsstyrelsens regnskabsindberetningsplatform Regnskab 2.0. er ændret. Ændringen omfatter alene basismodul, altså indtastningsmodulet. Specialmodulet er ikke ændret.

Ændringen har virkning fra 30. januar 2019 – det betyder også, at har man indtastet – men ikke indberettet – i en kladde før denne dato, vil kladden skulle tilpasses før gyldig indberetning. Overordnet medføre ændringerne følgende:

  • Bestanddelene pengestrømsopgørelse og nøgletal er fjernet fra modellen (ej længere muligt)
  • Redegørelser i beretningen ...
Læs mere →
0

Erhvervsstyrelsen reagerer på forhold i regnskabet

Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol medføre i stadig stigende grad reaktioner på indholdet af både regnskabet – altså fejl og observationer, der udledes via XBRL-kontrollen – og revisors erklæring.

Det betyder, at revisor må være forberedt på, at fremhævelser i erklæringer omkring typisk overtrædelser indenfor skatte- og selskabsretten – efterfølgende vil medføre en aktiv reaktion overfor virksomheden fra Erhvervsstyrelsen. Sådanne fremhævelser forekommer, når revisor afgiver erklæring om revision ...

Læs mere →
0

Personalenote og GDPR

Årsregnskabslovens § 68 stiller et utvetydigt krav om, at årsrapporter for klasse B skal omfatte en note – hvoraf antal beskæftigede medarbejdere fremgår.

Opgørelsen af antal beskæftigede volder sædvanligvis ikke udfordringer, da det er almindelig praksis at betalinger til ATP anvendes som benchmark for antal beskæftigede. Det betyder omvendt, at er der ikke betalt ATP-bidrag – er der ingen beskæftigede. Dette forhold kan synes at stride imod, at der er afholdt lønrelaterede omkostninger – f.eks. pensionsbidrag til ledelsen, uden samtidig betaling ...

Læs mere →
0

Genoptagelse fra tvangsopløsning

Der er i december og januar oversendt et betydeligt antal selskaber til tvangsopløsninger, afledt af at disse ikke indenfor en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist har foretaget fyldestgørende registrering af reelle ejere i CVR-registeret.

Når du som revisor skal bistå med en genoptagelse – skal du afgive en erklæring efter ISAE3000-standarden (med høj grad af sikkerhed) om følgende forhold:

  • Selskabets egenkapital skal på genoptagelsestidspunktet mindst svare til den registrerede selskabskapital
  • Der er ikke konstaterede udlån i strid med Selskabslovens kapitel 13 – altså ulovlige ...
Læs mere →
0
Page 1 of 3 123