Skattepligtige vandværker og økonomisk ramme

Afledt af tidligere højesteretsdom, hvor indgangsværdier fra 2010 for skattepligtige vandværker er blevet forhøjet, er der givet adgang til udvidet genoptagelse for vandværker, der er blevet ramt af SKAT’s reducerede indgangsværdier. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget for materielle aktiver, herunder forsyningsnettet, er blevet forhøjet betydeligt.

Den skattemæssige konsekvens kan – ved genoptagelse omfatte:

  • Afskrivningsgrundlaget forhøjes, men de enkelte indkomstår ændres ikke eller
  • Afskrivningsgrundlaget forhøjes, og der anvendes forøgede afskrivninger i de efterfølgende indkomstår (fra 2010 at regne)

Ved sidstnævnte konsekvens, vil indkomsten i efterfølgende år ...

Læs mere →
0

Øget kontrol med vurderingsberetninger

I første halvdel af 2019 gennemførte Erhvervsstyrelsen en udvidet kontrol af en række registreringssager, herunder selskabsstiftelser, fusioner og spaltninger. Den udvidede kontrol viste, at der er forholdsvis mange fejl og mangler både ved almindelige kontantstiftelser – omfattende fejl i stiftelsesdokument (upræcise oplysninger) og mangler i vedtægterne – samt apportstiftelser og andre registreringsforhold, som efter selskabsloven kræver en vurderingsberetning (ISAE3000 erklæring).

Afledt af kontrollen og konklusionen herpå, har styrelsen den 4. december 2019 meddelt, at antallet af automatiske kontroller i registreringssager, der ...

Læs mere →
0

Kvalitetskontrol 2017 + 2018

Erhvervsstyrelsen har haft forlængede ekspeditionstider for de gennemførte kontroller for 2017 og 2018.

Styrelsen er begyndt udsendelse af rapporteringer (oplæg til afgørelser) vedrørende 2017-kontrollerne og 2018 kontrollerne forventes at følge indenfor en kort periode.

Overordnet er styrelsen opmærksom på den lange ekspeditionstid er uholdbar og medføre, at de kontrollerede virksomheder ikke i perioderne efter kontrollen har kunne foretage behørig opfølgning på observationer qua den manglende rapportering. Det medføre også, at de fleste 2017-kontroller vil blive afsluttet med en anbefaling/henstilling, krav om indsendelse ...

Læs mere →
0

Kontrolpakke rammer revisorer

Som en del af finansloven 2020 er der udsendt flere lovforslag i høring, som vil påvirke revisorers fremtidige virksomhed. Vi har nedenfor kort oplistet udvalgte nye bestemmelser:

  • Nyt hvidvaskgebyr: Revisorer og ejendomsmægler skal fra 2020 igennem nye gebyrer finansierer et øget hvidvasktilsyn hos Erhvervsstyrelsen. Gebyret rammer alle godkendte revisorer og vil udgør ca. 1.540 kr. pr. år (ejendomsmæglere ca. kr. 310). Som udgangspunkt vil alle godkendte revisorer blive pålagt gebyret – uanset om revisor praktiserer. Revisorforeningerne (FDR og FSR) arbejder på ...
Læs mere →
0

Nye selvangivelseskrav for selskaber – kontrollerede transaktioner

I september 2019 har Skattestyrelsen ændret 2019-selvangivelserne (oplysningsskemaet) for selskaber – således at bundgrænserne for udvidede selvangivelseskrav vedrørende kontrollerede transaktioner er fjernet.

Det betyder i praksis, at at selskaber fremover skal udfylde alle oplysninger om kontrollerede transaktioner – det omfatter såvel besvarelser af “ja/nej” karakter som oplysning om størrelsen (intervaller) af de kontrollerede transaktioner og karakteren af transaktionerne.

Indledningsvist skal der svares på, hvor mange enheder der anses for omfattet af kredsen af nærtstående – hvormed der er (eller kan være) kontrollerede ...

Læs mere →
0

Kapitalejerlån og hvidvask

Den 4. november 2019 udsendte Erhvervsstyrelsen spørgsmål/svar oplysninger om fortolkning af reglerne i Hvidvaskloven, herunder omfanget af transaktioner der er omfattet af underretningspligten til SØIK.

Erhvervsstyrelsen tolker, at kapitalejerlån – og overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, igennem f.eks. indberetning af urigtige oplysninger – er omfattet af underretningspligten. Det betyder, at disse transaktioner er indeholdt i definitionen af hvidvaskrisiko. De selvsamme transaktioner er omfattet af de udvidede rapporteringskrav i Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Da hvidvaskloven indeholder restriktive tavshedsbestemmelser, har Erhvervsstyrelsens tolkning fra ...

Læs mere →
0

Aktuel skat 2020 og meget mere

Vil du være klar til sæson 2020 – så husk at tilmelde dig:

  • AKTUEL SKAT som afholdes 13. januar 2020 på Hotel Trinity – hvor Jørgen Frausing og Torben Bagge orienterer om sidste nyt indenfor skatteområdet. Pris kr. 2.400 (kursus C03.1)
  • KICK-OFF SÆSON 2020 som afholdes 3. februar 2020 på Hotel Trinity – hvor du bliver opdateret med seneste nyt og nyeste fortolkninger indenfor erklæringsområdet (inkl. selskabsretlige erklæringer) samt regnskabsområdet (regnskabsklasse A og B) (kursus B03)

Du kan tilmelde dig ved at skrive til ...

Læs mere →
0

Hurtig oprettelse af selskaber

Har du – eller din kunde – behov for oprettelse af nye aktie-, anparts- eller partnerselskab – så kan vi bistå hermed igennem et etableret samarbejde med SELSKABSREG ApS, der leverer billige, kompetente og hurtige selskabsretlige ydelser.

Har du akut behov for et selskab – kan vi også via samarbejdet med SELSKABSREG ApS – tilbyde overdragelse af færdigregistrerede selskaber. Sådanne selskaber har ikke siden stiftelsen haft aktivitet og hele selskabskapitalen indestår på separat konto.

Skal du etablere et selskab, så hent vores ...

Læs mere →
0

Klasse A-regnskabet

De fleste revisorer, bogholdere og regnskabsudarbejdere stifter jævnligt bekendtskab med klasse A-regnskaber. Men har du styr på formalitet?

En typisk klasse A-virksomhed omfatter:

  • Enkelmandsvirksomheden
  • I/S (ejet af mindst 1 fysisk person)
  • K/S’er, hvor komplementaren er en fysisk person

Hvis en klasse A virksomhed vælger at præsenterer sit regnskab som en “årsrapport”, skal reglerne for klasse A i Årsregnskabsloven som minimum følges. Det betyder, at et skatteregnskab ikke må præsenteres som en årsrapport, med mindre regnskabet ultimativt opfylder alle bestemmelserne i klasse A.

Hovedelementerne, der skal overholdes ...

Læs mere →
0

Vandværker – Husk de årlige indberetninger

Private vandforsyninger – vandværker – er omfattet af Vandsektorloven og de heri omfattede indberetningskrav mv.

Vandværker er grundlæggende opdelt i 2 kategorier:

  • Kategori 1: Mindre forsyninger, der udpumper under 200.000 m2 vand årligt
  • Kategori 2: Større vandforsyninger, der udpumper mindst 200.000 m2 vand årligt

De offentlige forsyningsvirksomheder er alle omfattet af kategori 2.

Pligterne for kategori 1 vandværker er begrænset til, at de én gang årligt skal indsende regnskab (evt. urevideret), budget samt takstblad for kommende år til den kommunale forsyning. Årsregnskabet er omfattet af ...

Læs mere →
0
Page 1 of 4 1234