Nye forlængede frister for årsrapporter – selskaber

I forbindelse med Regeringens fremlæggelse af ny “kontrolpakke 2022”, der bl.a. omfatter nye skærpede krav til bogføring og bogholderiet iøvrigt (herunder digitaliseringskrav) – er der samtidig fremsat forslag om, at fristerne for indsendelse af årsrapporter for selskaber forlænges fra 5 til 6 måneder. Forslaget behandles i indeværende folketingsår og forventes vedtaget inden 1. juni 2022…

Mikroregler for årsrapporter

En analyse af en række årsrapporter indsendt til Erhvervsstyrelsen – hvor mikroreglerne i årsregnskabslovens §§ 22 a-22 b er anvendt, viser at anvendelsen af reglerne ofte sker på et ukorrekt grundlag. Konsekvenser ved anvendelse af mikroreglerne uberettiget kan være, at: Selskabet pålægges lovpligtig revision eller Selskabet pålægges indsendelse af ny korrigeret årsrapport (og dagbøder mv.…

Andelsboligforeninger: Opdateret regnskabsvejledning

Vejledningen for udarbejdelse af årsrapporter for andelsboligforeninger er opdateret – bl.a. med nye regler om fastsættelse af andelsværdien og brug af valuarvurderinger samt opdaterede nøgletalsoplysninger. Andelsboligforeninger skal aflægge årsrapport for klasse A og udover det indhold der måtte være krævet for at opfylde grundforudsætningerne om et revisende billede (ÅRL § 11), er der en række…

Ændring i bogføringsloven

Der er fremsat et forslag om betydelige ændringer i bogføringsloven – som vil påvirke langt de fleste virksomheder, foreninger mv., der er omfattet af bogføringslovens regler: Krav om beskrivelse af procedure for registrering af transaktioner, digital opbevaring og ansvarsoplysninger for udførende ansvarlige i virksomheden Krav om digital bogføring – altså anvendelse af bogføringsprogram, regnearksløsning eller…

Nye XBRL-kontroller fra 1. oktober 2021

Fra 1. oktober 2021 suppleres eksisterende modtagekontroller i Erhvervsstyrelsen med yderligere 2 såkaldte hårde kontroller. Hårde kontroller medføre, at der ved fejl ikke kan ske indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen – og den forsøgte indberetning vil blive afvist. De nye hårde kontroller omfatter: Poster i balance (under aktiver og gældsforpligtelser) må IKKE være negative: Det…

Ny aftale om revisorpligt

Der er indgået politisk aftale om skærpelse af revisor- og revisionspligten for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 – typisk selskaber og andre virksomheder med reel begrænset hæftelse. Skærpelserne omfatter: Krav om selvvalgt revisorerklæring fra godkendt revisor for visse virksomheder i udvalgte brancher (aktuelt 11 brancher), hvor omsætningen er i niveau 5-8 mio.kr. – uanset…

Overblik: Aktuelle frister, udskudte betalinger og A-skatte-/momslån

(OPDATERET 4. JUNI 2021) Som følge af Coronarestriktionerne fra nytår og henover foråret, er en række frister vedr. regnskaber og skatteforhold udskudte – bl.a. afledt af, at der samtidig er en række aktuelle frister vedr. Coronakompensationer. Frister – årsrapporter og selvangivelser: De aktuelt gældende frister er: Godkendelse af årsrapporter for selskaber, erhvervsdrivende fonde, erhvervsdrivende foreninger…

Fristudskydelse årsrapporter og selvangivelser (opdateret)

Opdateret 16. april 2021: Regeringen fremsætter et lovforslag til hastebehandling, der skal udskyde fristerne for årsrapporter og selvangivelser. Der er allerede et politisk flertal for vedtagelse af en udskydelse – i erkendelse af de mange opgaver der aktuelt presser regnskabs- og revisorbranchen. Erhvervsministeren har den 14. april 2021 meddelt at der fremsættes hasteforslag om udskydelse…

Regnskabsmæssige udfordringer vedrørende Covid-19

Erhvervsstyrelsen har den 2. februar 2021 udsendt en vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger i relation til Covid-19, særligt rettet mod indregning af kompensationer. Vejledningen er primært rettet mod virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 og dermed virksomheder typisk i klasse B, C og D – der har pligt til at indsende og offentliggøre årsrapport til Erhvervsstyrelsen.…