Virksomhedsomdannelser: Pas på – stor risiko for fejl vedr. metode og goodwill

Frem mod 30. juni har der – traditionen tro – været høj aktivitet med gennemførelse af omdannelser af enkeltmandsvirksomheder til selskaber. De fleste af disse gennemføres efter reglerne om skattefri omdannelse. Uagtet om man omdanner skattefrit eller skattepligtig, så skal der ved åbningsbalancen – og dermed også ved vederlagsberegningen – tages stilling til metoden: Overtagelsesmetoden:…

Fristforlængelse: Selvangivelser for selskaber

Skattestyrelsen har den 21. juni 2023 meddelt, at fristen for selskabers indsendelse/indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023. Udskydelsen gælder alene: Selskaber m.fl. omfattet af Selskabsskatteloven Selvangivelse/Oplysningsskema Det betyder, at: Selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal indsende oplysningsskema senest 1. juli 2023 Selskaber m.fl. fortsat skal udarbejde, godkende og indsende…

Nye forlængede frister for årsrapporter – selskaber

I forbindelse med Regeringens fremlæggelse af ny “kontrolpakke 2022”, der bl.a. omfatter nye skærpede krav til bogføring og bogholderiet iøvrigt (herunder digitaliseringskrav) – er der samtidig fremsat forslag om, at fristerne for indsendelse af årsrapporter for selskaber forlænges fra 5 til 6 måneder. Forslaget behandles i indeværende folketingsår og forventes vedtaget inden 1. juni 2022…

Ændring i bogføringsloven

Der er fremsat et forslag om betydelige ændringer i bogføringsloven – som vil påvirke langt de fleste virksomheder, foreninger mv., der er omfattet af bogføringslovens regler: Krav om beskrivelse af procedure for registrering af transaktioner, digital opbevaring og ansvarsoplysninger for udførende ansvarlige i virksomheden Krav om digital bogføring – altså anvendelse af bogføringsprogram, regnearksløsning eller…

Omdannelse IVS’er

Fristen for omdannelse af IVS’er (iværksætterselskaber) nærmer sig. Omdannelsen skal være anmeldt til registrering senest den 15. oktober 2021 – i modsat fald vil Erhvervsstyrelsen have lovhjemmel til at iværksætte tvangsopløsning af selskabet. Omdannelse kan ske ved: Indskud af manglende kapital kontant (f.eks. aktuelt, hvis selskabet ikke har optjent en egenkapital svarende til mindst kr.…

Ny aftale om revisorpligt

Der er indgået politisk aftale om skærpelse af revisor- og revisionspligten for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 – typisk selskaber og andre virksomheder med reel begrænset hæftelse. Skærpelserne omfatter: Krav om selvvalgt revisorerklæring fra godkendt revisor for visse virksomheder i udvalgte brancher (aktuelt 11 brancher), hvor omsætningen er i niveau 5-8 mio.kr. – uanset…

Ny vejledning om vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har den 18. januar 2021 frigivet en ny vejledning om anvendelse af vurderingsberetninger ved registreringer. Formålet med den nye vejledning er at imødegå en lang række observerede fejl i vurderingsberetninger afgivet af godkendte revisorer efter erklæringsbekendtgørelsen, jf. ISAE3000 – oftest med reference til bestemmelser i Selskabsloven. Vejledningen har fokus på indskudstyper, vurderingsmanden, hvornår er…

Coronahjælp og skattepligt

Kompensationer modtaget som følge af COVID-19 – f.eks. lønkompensationer, kompensation for omsætningstab eller faste omkostninger, er skattepligtige og skal indgå i virksomhedens regnskab og indkomstopgørelse. Der har særligt for kompensation for selvstændige (omsætningstab) hersket noget tvivl om, hvor vidt denne kompensation er en virksomhedsindkomst eller en indkomst der skal medregnes hos ejeren. Disse kompensationer tilhører…