Holdingselskab – hvordan og hvorfor (overblik)

Skal jeg have et holdingselskab? Der kan være mange gode grunde til at overveje et holdingselskab, f.eks. er holdingselskabet en god løsning til at smidiggøre generationsskifte i virksomheden. Samtidig giver holdingselskabet mulighed for at opsamle overskud fra din virksomhed igennem modtagelse af skattefrie udbytter. De skattefrie udbytter har 3 fordele: Holdingselskabet kan opsamle overskud uden…

Virksomhedsomdannelser: Pas på – stor risiko for fejl vedr. metode og goodwill

Frem mod 30. juni har der – traditionen tro – været høj aktivitet med gennemførelse af omdannelser af enkeltmandsvirksomheder til selskaber. De fleste af disse gennemføres efter reglerne om skattefri omdannelse. Uagtet om man omdanner skattefrit eller skattepligtig, så skal der ved åbningsbalancen – og dermed også ved vederlagsberegningen – tages stilling til metoden: Overtagelsesmetoden:…

Fristforlængelse: Selvangivelser for selskaber

Skattestyrelsen har den 21. juni 2023 meddelt, at fristen for selskabers indsendelse/indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023. Udskydelsen gælder alene: Selskaber m.fl. omfattet af Selskabsskatteloven Selvangivelse/Oplysningsskema Det betyder, at: Selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal indsende oplysningsskema senest 1. juli 2023 Selskaber m.fl. fortsat skal udarbejde, godkende og indsende…

Nye forlængede frister for årsrapporter – selskaber

I forbindelse med Regeringens fremlæggelse af ny “kontrolpakke 2022”, der bl.a. omfatter nye skærpede krav til bogføring og bogholderiet iøvrigt (herunder digitaliseringskrav) – er der samtidig fremsat forslag om, at fristerne for indsendelse af årsrapporter for selskaber forlænges fra 5 til 6 måneder. Forslaget behandles i indeværende folketingsår og forventes vedtaget inden 1. juni 2022…

Ændring i bogføringsloven

Der er fremsat et forslag om betydelige ændringer i bogføringsloven – som vil påvirke langt de fleste virksomheder, foreninger mv., der er omfattet af bogføringslovens regler: Krav om beskrivelse af procedure for registrering af transaktioner, digital opbevaring og ansvarsoplysninger for udførende ansvarlige i virksomheden Krav om digital bogføring – altså anvendelse af bogføringsprogram, regnearksløsning eller…

Omdannelse IVS’er

Fristen for omdannelse af IVS’er (iværksætterselskaber) nærmer sig. Omdannelsen skal være anmeldt til registrering senest den 15. oktober 2021 – i modsat fald vil Erhvervsstyrelsen have lovhjemmel til at iværksætte tvangsopløsning af selskabet. Omdannelse kan ske ved: Indskud af manglende kapital kontant (f.eks. aktuelt, hvis selskabet ikke har optjent en egenkapital svarende til mindst kr.…

Ny aftale om revisorpligt

Der er indgået politisk aftale om skærpelse af revisor- og revisionspligten for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 – typisk selskaber og andre virksomheder med reel begrænset hæftelse. Skærpelserne omfatter: Krav om selvvalgt revisorerklæring fra godkendt revisor for visse virksomheder i udvalgte brancher (aktuelt 11 brancher), hvor omsætningen er i niveau 5-8 mio.kr. – uanset…