SkatteforholdVirksomhedsdrift

Opdateret 8. april 2020

Der tilgår mange informationer i disse dage vedrørende påbud, anbefalinger og hjælpepakker – som en konsekvens af Coronasmitte og bestræbelserne på at begrænse smittespredningen.

Mange af disse initiativer, påbud medfører restriktioner for virksomheder, foreninger, organisationer m.fl. Som følge heraf mister virksomhederne indtjening. Den manglende indtjening og heraf afledt akutte likviditetsudfordring, forsøges løbende afhjulpet igennem myndighedernes vedtagelse af hjælpepakker mv.

Beregningsværktøj: Revisupport har udarbejdet et værktøj til opgørelse af kompensationsbeløb for omsætningstab og faste omkostninger med tilhørende revisor- og ledelseserklæring på kompensationsansøgningen samt beregning af lønkompensation for hjemsendte medarbejdere (inkl. dannelse af CSV-fil til smidig/hurtigt ansøgning). Værktøjet indeholder vejledninger og links til nyttig information samt links direkte til indberetning via virk.dk. Du kan købe værktøjet ved at skrive ”Værktøj” plus firmanavn, adresse og mailadresse til info@revisupport.dk. Værktøjet koster kr. 800 inkl. ekspedition/digital fremsendelse – ekskl. moms.

Revisorpakke: Du kan tilkøbe revisorpakken for kr. 975 ekskl. moms. Pakken omfatter aftalebrev, erklæringer, arbejdsplan, herunder kundevurdering og planlægning samt materialeliste til kunde. Pakken bestilles ved at sende mail til info@revisupport.dk – skriv “revisorpakke”; Husk firmanavn, adresse og mail.

Vi har i denne nyhed samlet et overblik over de aktuelt gældende påbud, hjælpepakker mv.:

Påbud/Forbud

Der er fra 18. marts 2020 kl. 10:00 indført følgende forbud (opdateres ved yderligere tiltag):

 • Arrangementer, aktiviteter og begivenheder må ikke omfatte mere end 10 personer. Forbuddet gælder både udendørs og indendørs arrangementer – uanset om de er offentlige eller private (omfatter f.eks. sportsbegivenheder, generalforsamlinger, messer/udstillinger osv.)
 • Undtaget er samling af flere end 10 personer i kollektiv trafik (bus, tog, færger), butikker samt tilstedeværelse på almindelige arbejdspladser
 • Undtaget er tillige samling i private hjem – men myndighederne anbefaler dog kraftigt, at sådanne arrangementer aflyses/udskydes

Forsamlingsforbuddet er indtil videre gældende frem til 10. maj 2020, dog således at forbuddet mod større forsamlinger gælder frem til 1. september 2020 – og derfor bl.a. medfører aflysning af koncerter, festivaler mv.

Virksomheder, der skal lukke – afledt af forbud

Visse virksomhedstyper har fra 18. marts 2020 kl. 10:00 forbud mod udøvelse af erhverv (skal holdes lukket). Disse omfatter:

 • Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse/bodegaer, caféer, restauranter – dog således at der fortsat må tilbydes levering/udbringning af mad (take away).
 • Caféer og restauranter, der udbringer mad skal overholde sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger. Yderligere skal der opsættes informationsmateriale om COVID-19, sikres adgang til vand/sæbe eller håndsprit samt sikre behørig afstand mellem kunderne
 • Storcentre og butikker i storcentre – bortset fra dagligvarebutikker og apoteker
 • Sports- og fritidsfaciliteter, omfattende idrætshaller, fitness, biografer, legelande, teatre, svømmehaller og badeland samt solcentre. Lukning omfatter ikke genoptræningscentre i forbindelse med sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter mv.
 • Frisører og frisørsaloner, tatovører, massører, kosmetologer og andre liberale erhverv det medfører tæt fysisk kontakt mellem udbyder og kunde. Lukning omfatter ikke behandlinger udført af autoriserede sundhedspersoner.

Lukningskravet for de anførte gælder formentlig frem til 10. maj 2020.

Særlige krav til detailhandel i butikker:

Fra 18. marts 2020 kl. 10 skal alle butikker sikre følgende:

 • Gulvareal på mindst 4 m2 pr. kunde (kan medføre begrænsninger i antal kunder i butikken ad gangen)
 • Alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger
 • Opsætning af informationsmateriale om COVID-19 (symptomer, hygiejne og hensigtsmæssig adfærd)
 • Så vidt mulig giv adgang til vand/sæbe eller håndsprit til kunder
 • Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer (f.eks. bagerudsalg, salg fra delikatesse mv.)
 • Sikre behørig kundeafstand – også ved køsituationer, f.eks. igennem afstandsmærkning

Politiet kan udstede bøder på kr. 5.000 ved overtrædelse af påbud til butikker samt ved brud på lukkepåbud jf. ovenfor. Der er bemyndigelse til højere bøder, ved gentagelsestilfælde.

Restriktioner vedrørende rejse til/fra Danmark

Der er fra 14. marts 2020 indført generel grænselukning. Ved hjemkomst fra udlandet efter denne dato opfordres kraftigt til 14 dages karantæne.

Der er i karantæneperioden indrømmet udvidet refusionsret for arbejdsgiver, idet karantæne ved hjemkomst fra udlandet sidestilles med sygdom.

Hjælpepakker til virksomheder

Der er etableret en række hjælpepakker til virksomheder afledt af den aktuelle sundhedskrise. Nedenfor at foranstaltninger rettet mod mindre virksomheder oplistet:

Udvidet lønkompensation

Hvis din virksomheds aktivitet er faldet så meget, at du ikke længere har mulighed for at holde medarbejdere beskæftiget – enten afledt af manglende aktivitet eller som følge af likviditetsknaphed – kan du i stedet for afskedigelse af medarbejdere, hjemsende disse i en periode og opnå ret til kompensation.

Følgende betingelser gælder:

 • Varslet antal afskedigelser skal udgøre mindst 30% af medarbejderstyrken eller mindst 50 medarbejdere
 • De varslede medarbejdere må ikke opsiges i en periode frem til og med 9. juni 2020

Ved anvendelse af reglerne, kan der opnås 75% kompensation af lønnen, dog max. kr. 30.000 for funktionærer og for timelønnede kan der opnås 90% kompensation af lønnen, dog max. kr. 30.000 (forhøjet 30. marts 2020 ved ny aftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter, med tilslutning fra Folketingets partier).

Ansøgning om kompensation efter denne model søges digitalt. Du kan tilgå ansøgningen her. Efter Coronakrisens afslutning kræves revisorerklæring på, at de varslede medarbejdere har været hjemsendt i henhold til det indberettede.

Hjemsendte medarbejdere anvender op til 5 feriedage eller afspadseringsdage.

Udvidet adgang til lønrefusion – sygedagpenge

Er du som selvstændig eller er din medarbejder syg pga. Corona (inkl. karantæne) kan du i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021 opnå refusion fra første sygedag – dette gælder både refusion for medarbejdere og for selvstændig erhvervsdrivende.

Karensperioden for selvstændige på 2 uger er midlertidig suspenderet.

Ansøgning sker digitalt via den allerede etablerede løsning; Nemrefusion.dk.

For anden sygdom end Coronavirus gælder de almindelige regler.

Ændrede betalingsfrister – moms

 • 1. kvartal 2020 => Indberettes 2. juni 2020, ny betalingsfrist er 1. september 2020
 • 2. kvartal 2020 => Indberettes 1. september 2020, betales sammen med 1. kvartal 1. september 2020
 • 1. halvår 2020 => Indberettes 1. september 2020, ny betalingsfrist 1. marts 2021

Ændrede betalingsfrister – A-skatter/AM-bidrag (arbejdsgivere)

 • Løn april => Betalingsfrist 11. maj udskydes til 10. september 2020
 • Løn maj => Betalingsfrist 10. juni udskydes til 12. oktober 2020
 • Løn juni => Betalingsfrist 10. juli udskydes til 10. november 2020

Indberetningsfristerne er uændrede.

Ændrede betalingsfrister – B-skat (personligt selvstændige)

 • Rate april => Betalingsfrist 20. april udskydes til 22. juni 2020
 • Rate maj => Betalingsfrist 20. maj udskydes til 21. december 2020

Du skal ikke foretage dig noget, idet opkrævningerne (og evt. PBS-betalinger) af B-skat tilpasses automatisk.

Kompensation for omsætningstab

Taber din virksomhed mere end 30% af sin sædvanlige eller planlagte omsætning i perioden 9. marts – foreløbig 9. juni 2020, vil du som selvstændig kunne søge refusion. Refusionen udgør 75% af den tabte omsætning, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned, dog max. Kr. 46.000 hvis du har medarbejdende ægtefælle.

Refusionen søges digitalt via virk.dk og er tilgængelig fra 1. april 2020. Du kan tilgå indberetningen her.

Tabet skal være relateret til den aktuelle Coronakrise.

Du kan læse mere om hjemlen til ordningen her (aktstykke 122).

Erhvervsstyrelsen som administrerer kompensationsordningen kan ved efterkontrol kræve revisorbistand.

Kompensation for faste omkostninger

Driver man virksomhed i en branche, som er særligt eksponeret for tab af omsætning afledt af Coronakrisen – herunder afledt af myndighedernes påbud – kan der søges om kompensation for faste omkostninger, herunder husleje, leasing, afskrivninger osv. Yderligere kan der kompenseres med 80% for revisorudgifter i forbindelse med erklæring på opgørelse af faste omkostninger.

Betingelsen er, at virksomheden har tabt mere end 40% af omsætningen afledt af Coronakrisen og at de samlede faste omkostninger i kompensationsperioden mindst udgør kr. 25.000. Refusionen udgør mellem 25-80% af omkostningen:

 • Omsætningstab 40-60%: kompenseres med 25%
 • Omsætningstab 60-80%: kompenseres med 50%
 • Omsætningstab 80-100%: kompenseres med 80%

Virksomheder der er lukket ved påbud afledt af Covid-19 kan opnå 100% kompensation.

Refusionen søges digitalt via virk.dk – og vil være tilgængelig fra uge 15 (formentlig fra 8. april 2020). Du kan læse med om lovhjemlen her (aktstykke 124).

Har den ansøgte virksomhed realiseret underskud i seneste regnskab, beskæres kompensationen med 1/4-del af underskuddet med den kompensationssats, som anvendes for virksomheden.

Ansøgningen skal omfatte en revisorerklæring. Erklæringen afgives af godkendt revisor og omfatter en erklæring med høj grad af sikkerhed om opgørelse af de faste omkostninger. Til erklæringen indgår bilag 1-2:

 • Bilag 1: Regnskabspraksis for omsætning og faste omkostninger samt oplistning af realiserede omsætning i referenceperiode og faste omkostninger i perioden 1/12 2019 – 29/2 2020
 • Bilag 2: Regnskabspraksis for resultatopgørelse samt resultatopgørelse for seneste regnskabsår (12 måneder; Hvis mindre skal det omregnes til 12 måneder)

Lån og udvidelse af kreditfaciliteter – med statsgaranti

Der kan ved likviditetsknaphed afledt af Coronakrisen søges lån samt udvidelse af eksisterende kreditfaciliteter for sunde virksomheder (må ikke være nødlidende inden krisen startede). Staten yder – via Vækstfonden – op til 70% garanti for sådanne finansieringsløsninger.

Vil du søge denne finansiering, skal du kontakte dit pengeinstitut – samt fremskaffe følgende dokumentation:

 • Saldobalance pr. 31. marts 2020
 • Saldobalance for perioden april – september 2019
 • Drifts- og likviditetsbudget for de kommende 18 måneder

Det er en betingelse, at der forventes en omsætningsnedgang på mindst 30% afledt af Coronakrisen. Efter 1. september 2020 efterkontrolleres den faktiske nedgang. Er denne lavere end 30% bortfalder Statens garanti. Revisupport anbefaler forsigtighed ved anvendelse af ordningen, henset til potentiel bortfald af statsgarantier.

Fælles regler for kompensation

Begge kompensationsansøgninger skal medfølge en af ledelsen tro- og love-erklæring om den forventede omsætningsnedgang som følge af Covid-19.

Observeres det ved efterfølgende kontrol – bl.a. baseret på momsindberetninger – at betingelserne ikke er opfyldt, vil kompensation som udgangspunkt blive krævet tilbagebetalt.

Ønske om betaling af skatter og afgifter – til ordinære frister

Hvis din virksomhed ikke er påvirket af Coronakrisen eller du har den likviditet der skal til, for at betale skatter og moms indenfor de oprindelige betalingsfrister, skal du via skats tast-selv løsning hæve grænsen for udbetaling fra skattekontoen. Skat anbefaler, at mindre virksomheder hæver grænsen til mindst kr. 200.000.

Hvis du ikke hæver grænsen, vil virksomheden automatisk modtage betalinger retur – idet disse da først opkræves til betaling på de udskudte betalingsterminer.

Revisupport anbefaler, at du følger de løbende nyheder der gives om hjælpepakker, restriktioner for virksomheder mv. Du kan finde information herom samt svar på en lang række aktuelle spørgsmål om støtte, fristudsættelse mv. på Virksomhedsguiden.dk her.

Du kan også følge vores løbende opdatering her på hjemmesiden og ved at tilmelde dig vores nyhedsmail.

Har du brug for rådgivning om din aktuelle situation og muligheder, så kontakt Revisupport på info@revisupport.dk – vi sidder klar til at rådgive dig.