Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol medføre i stadig stigende grad reaktioner på indholdet af både regnskabet – altså fejl og observationer, der udledes via XBRL-kontrollen – og revisors erklæring.

Det betyder, at revisor må være forberedt på, at fremhævelser i erklæringer omkring typisk overtrædelser indenfor skatte- og selskabsretten – efterfølgende vil medføre en aktiv reaktion overfor virksomheden fra Erhvervsstyrelsen. Sådanne fremhævelser forekommer, når revisor afgiver erklæring om revision eller udvidet gennemgang. I sådanne tilfælde vil styrelsens reaktion omfatte krav om dokumentation for indfrielse af f.eks. ulovlige udlån kombineret med krav om erklæring fra ledelse og revisor om, at de observerede forhold er elimineret igennem indfrielse, opstramning af procedure (ved fejlobservationer vedr. skatter). Revisors erklæring vil være omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen og afgives efter ISAE3000, hvilket betyder erklæringen er med høj grad af sikkerhed og ikke må indeholde modifikationer.

Regnskaber med erklæring om review eller assistance, eller regnskaber uden revisorerklæring, vil alene få reaktioner fra styrelsen ud fra de fejlobservationer, som XBRL-systemet har indbygget – hvilket typisk omfatter regnskabslinjen “udlån til ledelse og selskabsdeltagere”. For denne regnskabslinje – er der altid note krav (jf. ÅRL § 73), uagtet erklæringsforholdet – men styrelsens kontrol omfatter ikke en “læsning” af notens indhold. Det betyder således, at XBRL-systemet – og dermed styrelsens reaktion – fremkommer så snart der er tal i denne regnskabslinje, og således ikke tager højde for evt. bemærkning i note om, at udlån er forretningsmæssigt betinget og dermed ikke defineret som ulovligt.

Styrelsens faste praksis ved review, assistance eller ingen revisorerklæring er et påbud om lovpligtig revision for kommende 2 regnskabsår. Sådanne påbud om revision kan konverteres til udvidet gennemgang – såfremt betingelserne i ÅRL § 135 er opfyldt. At accepterer revisionspåbuddet medføre ikke, at forholdet – som har dannet grundlag for påbuddet – ikke skal bringes til ophør.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]