Revisorforhold

Godkendte revisionsvirksomheder er omfattet af ISQM 1 (og 2) som omfatter virksomhedens kvalitetsstyringssystem, politikker, kvalitetsmål mv.

ISQM 1 erstattede fra 15. december 2022 den hidtidige ISQC 1. I henhold til ISQM 1 pkt. 53-56 skal der ske årlig evaluering af systemer, politikker, kvalitetsmål mv. Det betyder, at den godkendte revisionsvirksomhed senest 15. december 2023 skal have gennemført en evaluering i forhold til den nye standard (ISQM 1) med henblik på efterfølgende tilpasning af risici, justering af mål mv.

Det årlige evalueringskrav er ikke nyt, idet kravet også var gældende i den tidligere ISQC 1 – men hvor den årlige opfølgning var af mere observerende karakter, er målet med ISQM 1-evalueringen at der skal ske justeringer i systemet og politikker i forhold til årets observationer.

Kravene om den årlige evaluering følger sideløbende med overvågnings- og evalueringskravet i henhold til revisorloven, præciseret i bekendtgørelse nr. 762 af 21/6/2016 § 3, stk. 3. Den årlige evaluering skal jf. bekendtgørelse nr. 734 af 17/6/2016 § 5, stk. 5 tillige omfatte en årlig oversigt over tiltag afledt af den interne overvågning. Bekendtgørelsen kræver, at oversigten udleveres internt i revisionsvirksomheden og oversigten skal foreligge senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb – hvilket dermed medføre, at overvågning, evaluering og tiltag (handlingsplan) skal udføres forud for 3-måneders fristen.

Du skal således være opmærksom på følgende krav til overvågning og evaluering:

  • Årlig overvågning af system, politikker og mål: Første gang senest 15. december 2023 (ISQM 1, pkt. 53-56)
  • Årlig oversigt over tiltag afledt af årlig overvågning/evaluering: 3 måneder efter udløbet af revisionsvirksomhedens regnskabsår (Bek.nr. 734 af 17/6/2016 § 5, stk. 5)

Den interne overvågning og evaluering må udføres af revisionsvirksomheden selv, men skal udføres af en fagkompetent i revisionsvirksomheden og udpegning af denne skal ske efter dokumenterede politikker igennem revisionsvirksomhedens politikker (kvalitetsstyringsmanualen).

ISQM 1 anbefaler – men kræver ikke – at man i mindre revisionsvirksomheder lader overvågning/evaluering udføre igennem tredjepart.