Regnskabsforhold

De fleste revisorer, bogholdere og regnskabsudarbejdere stifter jævnligt bekendtskab med klasse A-regnskaber. Men har du styr på formalitet?

En typisk klasse A-virksomhed omfatter:

 • Enkelmandsvirksomheden
 • I/S (ejet af mindst 1 fysisk person)
 • K/S’er, hvor komplementaren er en fysisk person

Hvis en klasse A virksomhed vælger at præsenterer sit regnskab som en “årsrapport”, skal reglerne for klasse A i Årsregnskabsloven som minimum følges. Det betyder, at et skatteregnskab ikke må præsenteres som en årsrapport, med mindre regnskabet ultimativt opfylder alle bestemmelserne i klasse A.

Hovedelementerne, der skal overholdes er:

 1. Regnskabet skal være retvisende (§ 11)
 2. Regnskabet skal understøtte regnskabsbrugeren (uafhængig tredje mand) i sin mulighed for at foretage disponering på grundlag af regnskabet (§ 12)
 3. Formalitetskrav, herunder væsentlighed, klarhed, bruttoprincip, going concern mv. (§ 13)

En årsrapport for en klasse A virksomhed vil omfatte:

 1. Ledelses-/Indehaverpåtegning (kan undlades for enkelmandsvirksomheder)
 2. Evt. revisorerklæring
 3. Resultatopgørelse
 4. Balance
 5. Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis (kan placeres som selvstændigt afsnit)

Notekrav for A virksomheder er relativt begrænsede, og omfatter som minimum:

 • Anvendt regnskabspraksis, med mindre dette angives i separat afsnit (bestanddel)
 • Eventualforpligtelser
 • Pantsætninger og andre sikkerhedsstillelser i aktiver
 • Evt. indregnede renter af indskud i virksomhed
 • Oplysning om årets uddeling til ejere i året (hævekonto)
 • Ved underskud, hvorledes dette dækkes
 • Oplysning om uddeling til ejeres fordeling på kontant eller andre værdier

En klasse A virksomhed skal ikke følge skemakravet for resultatopgørelsen, men dog for balancen i hovedposter (romertalsposter).

 • Afskrivning på bygninger: Det er ikke et lovkrav for klasse A virksomheder at afskrive systematisk på anlægsaktiver, og dermed heller ikke på ejendomme. Kravet om afskrivning er således hensynet til bestemmelserne i §§ 11-13
 • Måling af gæld: Gæld er ikke reguleret for klasse A, og kan derfor måles til amortiseret kostpris, restgæld eller dagsværdi. Erhvervsstyrelsen anbefaler amortiseret kostpris med reference til tilsvarende bestemmelser for klasse B-D
 • Anvendelse af regler for klasse B eller C: Klasse A virksomheder kan anvende reglerne for klasse B og C, forudsat at det aktuelle tilvalg anvendes konsekvent og kontinuerligt
 • Anvendelse af mikroregler: Mikroreglerne er forbeholdt små virksomheder, der som udgangspunkt er omfattet af klasse B. Mikroreglerne må derfor ikke anvendes for klasse A
 • Kan klasse A regnskab revideres: Valg af revision er en beslutning, som virksomhedens ansvarlige deltagere beslutter. Det er derfor legalt at lade klasse A regnskab revidere efter ISA 700. Til gengæld kan klasse A regnskaber ikke forsynes med erklæring om udvidet gennemgang, da denne særlige erklæringsform er forbeholdt større klasse B virksomheder, som en lempelse af lovpligtig revision

Er du i tvivl om specifikke krav til klasse A regnskaber, kan du skrive til Revisupport via kontaktformularen. Du kan også via info@revisupport.dk bestille klasse A modelregnskab (i PDF-version), som udsendes ultimo september 2019.