Regnskabsforhold

Regnskabssæsonen for 2018-regnskaber er ved at være afsluttet – formelt med udgangen af maj, hvor 31/12-regnskaberne skulle være godkendt og herefter indsendt til Erhvervsstyrelsen i umiddelbar forlængelse heraf. Reelt er hovedparten af regnskaber der skal indberettes til styrelsen ved at være indgået – når man ser bort fra nødlidende virksomheder og virksomheder som planlægges opløst, og derfor ikke får udarbejdet årsrapport.

Revisupport udtager kontinuerligt årsrapporter indsendt til styrelsen til en faglig vurdering/kontrol – bl.a. med det formål at observere for udviklingen i fejl og mangler samt en generel vurdering af “tilstanden” i revisor- og regnskabsudarbejderbranchen.

I forbindelse hermed har vi igennem foråret 2019 observeret følgende klassiske fejl i årsrapporter:

  1. Manglende angivelse i ledelsespåtegning, at ledelsen anser betingelser for fravalg af revision for opfyldt (ÅRL § 9, stk. 6)
  2. Manglende konkret regnskabsperiode på forside i PDF-version (Indsendelsesbek. § 27, stk. 1, nr. 3)
  3. Sammendrag af romertalsposter (Immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver sammendraget til en subtotal; Anlægsaktiver) (ÅRL § 23, stk. 3 – positiv afgrænsningsret til arabertalsposter)
  4. Manglende kontinuerlig reduktion i bundne opskrivninger på anlægsaktiver svarende til årets foretagne afskrivninger på opskrivning (ny regel i ÅRL § 41, stk. 3, nr. 5)
  5. Manglende redegørelse for valgt afskrivningsperiode for goodwill (ÅRL § 53, stk. 2, nr. 1, litra b)
  6. Manglende uddybende noteforklaring vedr. forudsætninger for beregnet markedsværdi af investeringsaktiver (ÅRL § 58 a)
  7. Manglende note vedr. sammendragede poster – typisk a) Finansielle udgifter til tilknyttede virksomheder og b) Andre finansielle omkostninger – sammendraget til én post i resultatopgørelse (= notekrav) (ÅRL § 66)
  8. Angivelse af antal ansatte (ÅRL § 68)
  9. Manglende note vedr. usikkerhed om going concern og/eller usikkerhed ved indregning og måling – hvor årsrapportens talindhold giver indikationer af udfordringer. En sådan manglende note, kan medføre væsentlig fejl i revisors erklæring på regnskabet – hvis revisor ikke har påtalt manglen igennem en modifikation, hvis noten burde være medtaget.
  10. Særligt for erhvervsdrivende fonde: Manglende eller mangelfulde redegørelser om a) God fondsledelse (ÅRL § 77 a, stk. 1) og b) Uddelingspolitikker (ÅRL § 77 b, stk. 1)

Ovenstående er ikke udtømmende. Observationerne er dels etableret igennem vilkårlig regnskabskontrol, med primær fokus på klasse B-virksomheder samt udførte interne kvalitetskontroller igennem de seneste 12 måneder.

Revisupport anbefaler at anvende en regnskabstjekliste for kontrol af formelt indhold samt notekrav og de nødvendige redegørelseskrav i anvendt regnskabspraksis.

Du har mulighed for at blive opdateret på regnskabsreglerne ved at deltage på kurset “Årsregnskabsloven – klasse A og B” – find kurset i vores program under kursus A03. Du kan også forhåndsbestille vores regnskabstjekliste, der udsendes ultimo august. Bestilling kan ske til info@revisupport.dk.