Revisorforhold

Som en del af finansloven 2020 er der udsendt flere lovforslag i høring, som vil påvirke revisorers fremtidige virksomhed. Vi har nedenfor kort oplistet udvalgte nye bestemmelser:

  • Nyt hvidvaskgebyr: Revisorer og ejendomsmægler skal fra 2020 igennem nye gebyrer finansierer et øget hvidvasktilsyn hos Erhvervsstyrelsen. Gebyret rammer alle godkendte revisorer og vil udgør ca. 1.540 kr. pr. år (ejendomsmæglere ca. kr. 310). Som udgangspunkt vil alle godkendte revisorer blive pålagt gebyret – uanset om revisor praktiserer. Revisorforeningerne (FDR og FSR) arbejder på at fjerne gebyret – og som minimum at sikre, at gebyret pålægges revisionsvirksomhederne og ikke revisorerne personligt.
  • Udvidet adgang til indhentning af oplysninger: Erhvervsstyrelsen får øget adgang til at kræve regnskabsoplysninger udleveret direkte hos virksomhederne. Det handler bl.a. om oplysninger om virksomhedernes nettoomsætning mv. Oplysningerne kan bl.a. indhentes for at verificerer, om virksomheden overholde størrelsesgrænserne i årsregnskabslovens §§ 7 og 135. Manglende udlevering af oplysninger kan medføre krav om tvangsopløsning
  • Offentliggørelse af sanktioner ved Revisornævnet: Erhvervsstyrelsen bemyndiges til at kunne orienterer en revisors kunder direkte med oplysning om sanktioner ved Revisornævnet – f.eks. bøder. Bemyndigelsen kan anvendes overfor kunder, hvor revisor er generalforsamlingsvalgt til udførelse af revision eller udvidet gennemgang.

Den samlede kontrolpakke, som er fremsat som en del af finanslovsforliget er omfattende og vil de kommende uger udmøntes i forskellige lovændringer, omfattende bl.a. Revisorloven, Selskabsloven, Årsregnskabsloven m.fl.

Revisupport vil løbende orienterer om de vedtagne ændringer.