Skatteforhold

I september 2019 har Skattestyrelsen ændret 2019-selvangivelserne (oplysningsskemaet) for selskaber – således at bundgrænserne for udvidede selvangivelseskrav vedrørende kontrollerede transaktioner er fjernet.

Det betyder i praksis, at at selskaber fremover skal udfylde alle oplysninger om kontrollerede transaktioner – det omfatter såvel besvarelser af “ja/nej” karakter som oplysning om størrelsen (intervaller) af de kontrollerede transaktioner og karakteren af transaktionerne.

Indledningsvist skal der svares på, hvor mange enheder der anses for omfattet af kredsen af nærtstående – hvormed der er (eller kan være) kontrollerede transaktioner. Udgangspunktet er, at alle enheder der er nærtstående med den reelle ejer tælles med – uanset om enhederne indgår i én eller flere uafhængige skattekredse, herunder sambeskatningskredse.

En kontrolleret transaktion er oplysningspligtig når den forekommer og er således ikke betinget af, om denne er gennemført på markedsvilkår eller ikke.

Løn og udbytte til kapitalejeren er således omfatter af kontrollerede transaktioner. Mellemregninger og renter heraf mellem selskabet og kapitalejer og/eller selskabet og tilknyttede virksomheder, herunder andre selskaber som kapitalejer besidder, er omfattet af kontrollerede transaktioner.

De markant udvidede oplysningskrav må forventes at medføre et ikke ubetydelig merforbrug ved indberetning af selvangivelsen/oplysningsskemaet.

Er du i tvivl om omfanget af de nye oplysningskrav eller rækkevidden af konkrete kontrollerede transaktioner, så kontakt os på info@revisupport.dk.