RegnskabsforholdRevisorforhold

Erhvervsstyrelsen har indført nye XBRL-kontroller vedrørende fravalg af revision. De nye kontroller skal dels sikre, at de kvantitative krav er overholdt – altså at størrelseskravene i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt. er opfyldt – og dels at de formelle krav er overholdt, herunder oplysning om fravalget i ledelsens påtegning.

En virksomhed i klasse B kan fravælge revision, når den ikke overskrider 2 af følgende 3 størrelser indenfor en sammenhængende periode på 2 år:

  • Balancesum 4 mio.kr.
  • Nettoomsætning 8 mio.kr.
  • Gennemsnitligt heltidsbeskæftigede 12

Er virksomheden ejer af dattervirksomheder og/eller kapitalinteresser (associerede virksomheder) med en ejerandel mellem 25-100%, skal regnskabstal fra disse indgå i opgørelsen af størrelserne. Tal fra dattervirksomheder og kapitalinteresser skal indgå med det samlede beløb, ikke et omregnet forholdsbeløb. Der må i opgørelsen foretages almindelige elimineringer/udligninger af interne mellemværender, alternativt til elimineringer – da må størrelserne forhøjes med 20%.

Hvis en virksomhed fravælger revision, skal virksomheden herudover opfylde følgende formelle krav i årsregnskabsloven:

  • I årsrapporten året før fravalget, skal ledelsen i ledelsespåtegningen anføre – at der foreslås fremadrettet fravalg og betingelserne anses for opfyldt (denne skal kun med i året forud for fravalget – ikke hvert år)
  • I årsrapporter hvor fravalget gælder (altså årsrapporter uden revision) skal ledelsen i ledelsens regnskabspåtegning oplyse at revision er fravalgt og at betingelserne er opfyldt

De anførte formelle krav gælder ikke, når revisionen er erstattet af udvidet gennemgang. Ved valg af udvidet gennemgang er der ikke positive oplysningskrav herom i årsrapporten – udover, at revisors erklæring erstattes med den særlige danske erklæringsstandard.

Fravalg af revision vil i de fleste tilfælde kræve, at virksomhedens vedtægter tilpasses – hvilket alene kan ske på en generalforsamling, hvor virksomhedens årsrapport behandles/godkendes (ordinær generalforsamling).

Erhvervsstyrelsens nye XBRL-kontroller vil omfatte:

  • Kontrol af størrelsesbetingelserne er opfyldt
  • Kontrol af, at forudgående årsrapport indeholder oplysning om påtænkt fravalg
  • Kontrol af, at aktuelle årsrapporter indeholder oplysning om fravalget – herunder ledelsens erklæring

Da alle virksomheder, der kan fravælge revisionen samtidig kan benytte sig af sammendragsbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32 (bruttofortjeneste/-tab), er der i L110 fremsat forslag om – at når nettoomsætningen ikke indgår i årsrapporten, skal denne teknisk indgå i XBRL-indberetningen. Herved sikres styrelsens mulighed for at gennemføre de nye kontroller. XBRL-indberettet nettoomsætning vil ikke være omfattet af adgang til aktindsigt.

Vil du vide mere om revisionsfravalg, så kontakt Revisupport. Du kan også læse om fravalgsreglerne – herunder kravene til årsrapporten – i vores værktøj/udgivelse ”Regnskabsmodeller 2019/20”.