Aktuelle skattesatser 2019 og 2020

Vi har samlet de mest aktuelle skattesatser for 2019 og 2020 til dig nedenfor:

DKK 2019 2020
Aktieindkomst, grænse for 27% skat 54.000 55.300
-do-, gifte 108.000 110.600
Max. Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.400
Håndværkerfradrag, max. 12.200 12.500
Servicefradrag, max. 6.100 6.200
Personfradrag (o/18 år) 46.200 46.500
Restskat, max. Indregning i efterfølgende år 20.500 21.000
Max. Indskud ratepension 55.900 57.200
Værdi fri telefon 2.800 2.900
Logigodtgørelse pr. døgn 219 223
Rejsegodtgørelse, max. 28.000 28.600
Bundfradrag sommerhusudlejning via bureau 40.900 41.800
Bundfradrag sommerhusudlejning ...
Læs mere →
0

Aktionærlån (kapitalejerlån)

Aktionærlån omfatter udlån til nærtstående personer, her klassificeret som kapitalejere og nærtstående personer til denne – f.eks. ægtefælle, samlever, børn og forældre. Søskende er derimod ikke omfattet af personkredsen.

Kredsen omfatter også virksomheder som ikke er tilknyttede virksomheder, som kontrolleres af kapitalejeren (den reelle ejer). Det betyder, at et driftsselskabs udlån til et holdingselskab – der ejer 50% eller derunder, af driftsselskabet, også klassificeres som ulovligt udlån omfattet af begrænsningerne i selskabslovens § 210. Dette gælder dog ikke, hvor mellemværende er ...

Læs mere →
0

Aktiesparekonto

Fra 2020 hæves grænsen for indskud på aktiesparekonto fra nuværende kr. 50.000 til kr. 100.000.

En aktiesparekonto er for fuldt skattepligtige fysiske personer og omfatter en bankkonto med tilhørende depot. Der kan investeres i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser.

Gevinster fra værdipapirer placeret i aktiesparedepot beskattes med 17% – imod normalt 27/42%. Tab kan modregnes i gevinster fra aktiesparedepotet.

Læs mere →
0

Nye XBRL-kontroller – fravalg af revision

Erhvervsstyrelsen har indført nye XBRL-kontroller vedrørende fravalg af revision. De nye kontroller skal dels sikre, at de kvantitative krav er overholdt – altså at størrelseskravene i årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt. er opfyldt – og dels at de formelle krav er overholdt, herunder oplysning om fravalget i ledelsens påtegning.

En virksomhed i klasse B kan fravælge revision, når den ikke overskrider 2 af følgende 3 størrelser indenfor en sammenhængende periode på 2 år:

  • Balancesum 4 mio.kr.
  • Nettoomsætning 8 mio.kr.
  • Gennemsnitligt heltidsbeskæftigede 12

Er ...

Læs mere →
0

Regnskabsmodeller 2019/20

Regnskabssæson 2020 er igang. Er du forberedt?

Revisupport har udarbejdet et opslagsværk – REGNSKABSMODELLER 2019/20 – der omfatter forskellige modelregnskaber med udgangspunkt i regnskabsklasse A og B. Opslagsværket omfatter tillige likvidationsregnskaber og mikro-regnskaber. Herudover finder du også modelregnskaber for fonde.

Alle modelregnskaber er kommenterede – så du fagligt er klædt på, når du anvender modellerne eller søger inspiration til dine egne regnskaber og standarder/skabeloner.

Opslagsværket er udgivet i bogform og PDF-version med søgbare indeks og links til relevant lovgivning.

Regnskabsmodeller 2019/20 koster kr. 300 ...

Læs mere →
0

Hvidvask – husk oprettelse hos SØIK

Denne nyhed er opdateret 06/02/2020:

Er du godkendt revisor, freelance bogholder, ekstern regnskabsudarbejder. Eller driver du virksomhed, hvor du bl.a. bistår med oprettelse af virksomheder (også CVR-oprettelse for personlig virksomhed), skal du registreres som bruger hos SØIK.

Er du ikke godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor) skal du herudover igennem CVR registrere, at du er omfattet af udvidede hvidvaskregler. Dette gælder kun i de tilfælde, hvor du også yder assistance med etablering af virksomhed, herunder enkeltmandsvirksomhed.

Det er strafbart for ledelsen i virksomheden, hvis ...

Læs mere →
0

Skattepligtige vandværker og økonomisk ramme

Afledt af tidligere højesteretsdom, hvor indgangsværdier fra 2010 for skattepligtige vandværker er blevet forhøjet, er der givet adgang til udvidet genoptagelse for vandværker, der er blevet ramt af SKAT’s reducerede indgangsværdier. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget for materielle aktiver, herunder forsyningsnettet, er blevet forhøjet betydeligt.

Den skattemæssige konsekvens kan – ved genoptagelse omfatte:

  • Afskrivningsgrundlaget forhøjes, men de enkelte indkomstår ændres ikke eller
  • Afskrivningsgrundlaget forhøjes, og der anvendes forøgede afskrivninger i de efterfølgende indkomstår (fra 2010 at regne)

Ved sidstnævnte konsekvens, vil indkomsten i efterfølgende år ...

Læs mere →
0

Øget kontrol med vurderingsberetninger

I første halvdel af 2019 gennemførte Erhvervsstyrelsen en udvidet kontrol af en række registreringssager, herunder selskabsstiftelser, fusioner og spaltninger. Den udvidede kontrol viste, at der er forholdsvis mange fejl og mangler både ved almindelige kontantstiftelser – omfattende fejl i stiftelsesdokument (upræcise oplysninger) og mangler i vedtægterne – samt apportstiftelser og andre registreringsforhold, som efter selskabsloven kræver en vurderingsberetning (ISAE3000 erklæring).

Afledt af kontrollen og konklusionen herpå, har styrelsen den 4. december 2019 meddelt, at antallet af automatiske kontroller i registreringssager, der ...

Læs mere →
0

Kvalitetskontrol 2017 + 2018

Erhvervsstyrelsen har haft forlængede ekspeditionstider for de gennemførte kontroller for 2017 og 2018.

Styrelsen er begyndt udsendelse af rapporteringer (oplæg til afgørelser) vedrørende 2017-kontrollerne og 2018 kontrollerne forventes at følge indenfor en kort periode.

Overordnet er styrelsen opmærksom på den lange ekspeditionstid er uholdbar og medføre, at de kontrollerede virksomheder ikke i perioderne efter kontrollen har kunne foretage behørig opfølgning på observationer qua den manglende rapportering. Det medføre også, at de fleste 2017-kontroller vil blive afsluttet med en anbefaling/henstilling, krav om indsendelse ...

Læs mere →
0

Kontrolpakke rammer revisorer

Som en del af finansloven 2020 er der udsendt flere lovforslag i høring, som vil påvirke revisorers fremtidige virksomhed. Vi har nedenfor kort oplistet udvalgte nye bestemmelser:

  • Nyt hvidvaskgebyr: Revisorer og ejendomsmægler skal fra 2020 igennem nye gebyrer finansierer et øget hvidvasktilsyn hos Erhvervsstyrelsen. Gebyret rammer alle godkendte revisorer og vil udgør ca. 1.540 kr. pr. år (ejendomsmæglere ca. kr. 310). Som udgangspunkt vil alle godkendte revisorer blive pålagt gebyret – uanset om revisor praktiserer. Revisorforeningerne (FDR og FSR) arbejder på ...
Læs mere →
0
Page 1 of 5 12345