Er din bogførings-/revisionsvirksomhed til salg?

Revisorer og regnskabskonsulenter (bogholdere) taler meget med kunderne om generationsskifte, planlægning i rette tid osv., men meget sjældent tænker revisor på sit eget exit.

Har du planlagt dit generationsskifte? Er din virksomhed overhovedet klar til at overdrage og hvis ja, er der nogen værdi at overdrage?

Revisupport får mange henvendelser fra revisorer m.fl. som er interesseret i afhænde/overdrage sin forretning nu eller indenfor en nærmere årrække. På samme måde modtager vi også henvendelser fra potentielle virksomheder, som er på udkik efter vækstmuligheder ...

Læs mere →
0

Corona/Hjælpepakker: Opdaterede og forlængede hjælpepakker

De forskellige kompensationsordninger tilpasses fortsat. De altovervejende ændringer senest omfatter generelle forlængelser af ordningerne.

Herudover er der etableret en ny kompensationsordning for faste omkostninger, som omfatter en snævre kreds af virksomheder.

Vi har samlet et overblik over ordningerne og ændringerne heri nedenfor:

  Kompensations for omsætningstab (kompensation til selvstændige) Lønkompensation Kompensation for faste omkostninger Kompensation for faste omkostninger – for virksomheder omfattet af særlige restriktioner
Oprindelige periode 9/3 ...
Læs mere →
0

Frister: Regnskaber, selvangivelser og betalinger/indberetninger

Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020.

Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri omdannelse skal være vedtaget senest 1. juli 2020 og herefter anmeldes på virk.dk indenfor de selskabsretlige frister.

Regnskabs- og selvangivelsesfristerne for regnskaber der afsluttes 31. december 2019 ...

Læs mere →
0

Corona/Hjælpepakker: Nyt værktøj til efterkontrol

Revisupport’s Covid-19 beregningsværktøj, der blev lanceret medio marts ved etablering af de første hjælpepakker udfases fra 1. juli 2020, hvorefter løsningen ikke længere opdateres.

Revisupport lancerer i juli måned et nyt efterkontrol værktøj, som kan anvendes til beregning og genberegning af kompensationsordningerne for tabt omsætning for selvstændige, faste omkostninger samt lønkompensation. Herudover vil det nye værktøj omfatte de nye indskrænkede kompensationsordning for faste omkostninger.

Det nye værktøj vil kunne anvendes til fortsat beregning af kompensationer samt til beregning af efterårets efterkontroller – ...

Læs mere →
0

Etablering af selskab

At etablerer virksomhed som aktie- eller anpartsselskab kræver en række formelle dokumenter, herunder stiftelsesdokument og vedtægter. Herudover kræver det, at den nystiftede virksomheds kapital er indsat på en konto tilhørende selskabet.

Skal der indskydes andre værdier end kontanter/likvider, kræver det en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, der udtaler sig om de indskudte værdier og at disse mindst udgør værdien af den fastsatte selskabskapital.

Revisupport har indgået et samarbejde med SELSKABSREG, der yder bistand med oprettelse af virksomheder. Igennem denne løsning følges processen ...

Læs mere →
0

Kontrollerede transaktioner – oplysningskrav

I efteråret 2019 blev reglerne for oplysning om kontrollerede transaktioner ændret. Definition af kontrollerede transaktioner og den berørte personkreds er uændret, hvorimod kravet om oplysning om transaktionerne på oplysningsskemaet (selvangivelsen) er tilpasset fra indkomståret 2019.

De tidligere grænser på 5 mio.kr. for virksomheder og kr. 5.000 for hovedaktionærer er ved lovændringen ophævet. Det betyder, at kontrollerede transaktioner altid skal selvangives – uanset art og omfang. Oplysningerne på oplysningsskemaet omfatter fastsættelse af transaktionernes størrelse i intervaller samt karakteren af transaktionerne.

Oplysningerne indgår nu ...

Læs mere →
0

Effekt af Corona: Indberettede regnskaber, konkurser og nye virksomheder

Revisupport har foretaget en simpel analyse af, hvorledes udviklingen i indberettede årsrapporter, antallet af nye selskaber og konkurser har været i perioden 1. januar til 18. juni 2020, sammenlignet med samme periode sidste år.

Resultatet er:

  2020 2019 Ændring
Indberettede årsrapporter 138.637 201.433 31,2 % (fald)
Nye selskaber 12.358 17.701 33 % (fald)
Statusændring selskaber 16.986 20.040 15,2 % (fald)
Konkursdekreter 2.629 4.352 39,6 (fald)

Antallet af indberettede årsrapporter er i særlig grad fra medio april måned faldet i forhold til ...

Læs mere →
0

Omdannelse af iværksætterselskaber

15. april 2019 blev det vedtaget, at iværksætterselskaber skal udfases – således at eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til enten aktie- eller anpartsselskab senest 15. april 2021.

Den praktiske omdannelse sker ved, at iværksætterselskabets formue (egenkapital) opgøres til mindst kr. 40.000, svarende til kapitalkravet for et anpartsselskab. Opgørelsen af formuen sammensættes af den oprindeligt indskudte kapital (for mange kr. 1) tillagt samlede overførte overskud frem til omdannelsestidspunktet.

Denne opgørelse kan kræve, at der skal indskydes yderligere midler fra ejeren – f.eks. således:

Læs mere →
0

Kompensation for faste omkostninger – ændringer

Den 18. april 2020 blev der indgået politisk aftale om ændring i kompensationsordningen for faste omkostninger. Det medførte følgende ændringer:

  • Der kan søges for 3 måneder (som hidtil) eller udvidet 4-måneders periode (frem til 8. juli 2020)
  • Faste omkostninger skal mindst udgøre kr. 12.500 i perioden (tidligere kr. 25.000)
  • Omsætningstabet skal mindst udgør 35%, tidligere 40%
  • Reduktion i kompensationen afledt af underskud i 2019 kan elimineres helt eller delvist, hvis underskud er relateret til ekstraordinære omstændigheder

Konsekvensen af ændringerne har medført, at revisors arbejde er ...

Læs mere →
0

Værktøjer til Covid-19

Revisupport har udviklet 2 nyttige værktøjer til revisorer, bogholdere og regnskabskonsulenter:

  • Beregningsværktøj – kr. 800 ekskl. moms, inkl. alle fremtidige opdateringer
  • Revisorpakke – kr. 975 ekskl. moms, inkl. alle fremtidige opdateringer

Du kan læse mere om værktøjerne her, hvor du også kan bestille dit eksemplar af værktøjerne – så er du klar til at rådgive dine kunder og bistå med erklæringsarbejde mv.

Læs mere →
0
Page 1 of 6 12345...»