Regnskabsforhold

Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets årlig beretning om gennemført regnskabskontrol for 2022 er offentliggjort.

Kontrollerne er overvejende rettet mod børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder – hvorfor dele af observationerne også alene er rettet mod de specifikke krav der er for denne type virksomheder.

Der er dog en række observationer, som også vil være relevante for virksomheder i klasse B og C – hvor vi nedenfor har oplistet en række relevante observationer:

  • Kapitalandele i associerede virksomheder benævnes kapitalinteresser
  • Manglende afskrivninger på materielle anlægsaktiver, særligt ejendomme (der skal foretages afskrivninger – disse kan ikke annulleres igennem fastsættelse af scrapværdier svarende til kostprisen)
  • Mangelfuld omtale af balanceposter i anvendt regnskabspraksis
  • Fravigelse af skemapligten for opstilling af resultatopgørelse og balance – uden at dette er begrundet i årsregnskabslovens § 11 (retvisende billede)
  • Mangelfuld omtale af forudsætninger mv. ved måling af materielle anlægsaktiver til dagsværdi samt manglende opfyldelse af notekravene jf. årsregnskabslovens § 58 a

Konsekvensen af indsendelse af årsrapporter med fejl kan være krav om indsendelse af ny korrigeret årsrapport, hvor ny indsendelsesdato udgør grundlaget for beregning af forsinkelse i forhold til indsendelsesfristerne – og vil derfor oftest udløse bøde.

For mindre virksomheder kan fejl i årsrapporter medføre krav om revision af fremadrettede årsrapporter.

Du kan optimere din regnskabsudarbejdelse igennem anvendelse af modeller udarbejdet af Revisupport. Du får adgang til modellerne igennem vores publikation ”Regnskabsmodeller 2022/23”, som du kan bestille i både bogform og PDF-version. Du kan bestille her.