CoronaRegnskabsforhold

Erhvervsstyrelsen har den 2. februar 2021 udsendt en vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger i relation til Covid-19, særligt rettet mod indregning af kompensationer.

Vejledningen er primært rettet mod virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 og dermed virksomheder typisk i klasse B, C og D – der har pligt til at indsende og offentliggøre årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Hovedlinjerne i vejledningen for indregning af kompensationer er en reference til årsregnskabslovens § 13 – således at alle kompensationer indregnes i resultatopgørelsen under regnskabsposten ”andre driftsindtægter”, der for regnskabsklasse B og C-mellemstor indgår i den sammendragede bruttofortjeneste/bruttotab.

I styrelsens vejledning argumenteres for, at reglerne om modregning i lovens § 13, stk. 1, nr. 8 medføre, at kompensationer ikke kan indregnes i de grupper som kompensationen vedrører – eksempelvis ”personaleomkostninger” for lønkompensationen.

Denne tolkning er efter Revisupport’s opfattelse for restriktiv for så vidt angår lønkompensationen, idet der er sædvanlig praksis for at f.eks. lønrefusioner for elever/lærlinge eller refunderede sygedagpenge indregnes i den aktuelle gruppe, og således reelt modregnes. Hensynet til dels lovens § 11 om det retvisende billede og lovens § 12 om hensynet til regnskabsbrugers information synes i den sammenhæng at vægte højere end det generelle modregningsforbud.

IAS 20 giver mulighed for sådanne modregninger, og styrelsens tolkning kan derfor ikke anvendes for virksomheder der aflægger årsrapport efter IFRS.

Da langt de fleste kompensationer som følge af Covid-19 vil have en ikke ubetydelig indvirkning på virksomhedens finansielle forhold, er der krav om note for særlige poster i resultatopgørelsen efter lovens § 67 a. Kompensationer vil derfor være en naturlig del af denne oplysningsnote.

Du finder styrelsens samlede vejledning her.