Skatteforhold

Den 24. februar 2021 har skatteministeren fremsat forslag om ændring af afskrivningsloven med lovforslag L178. Lovforslaget er 2. behandlet og afventer vedtagelse efter 3. behandling, men der er en forventning om, at forslaget vedtages i den fremlagte form.

Lovforslaget skal bl.a. bidrage til forhøjede afskrivninger på anlægsaktiver som en indirekte tilskyndelse til gennemførelse af investeringer, afledt af Covid-19 situationen. Forslaget får indvirkning for indkomståret 2020 – for så vidt angår investeringer foretager fra og med 23. november 2020, derfor skal du være opmærksom på mulighederne når du udarbejder selvangivelse for 2020.

Forslaget medføre:

  1. Grundlag for straksafskrivning (restafskrivning) forhøjes fra det oprindelige grundbeløb kr. 12.300 (for 2020 kr. 14.100) til kr. 26.200 (for 2020 kr. 30.000)
  2. Nyinvesteringer i driftsmidler (dog med visse begrænsninger, f.eks. køretøjer) i perioden 23/11 2020 – 31/12 2022 medføre forhøjelse af afskrivningsgrundlag til 116% af anskaffelsessum
  3. Restværdi (saldoværdi) for driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag sammenlægges med øvrige saldoværdier med udgangen af indkomståret 2026
  4. Afskrivningssats forhøjes i 2020 til 27%, fra 2021 igen på 25%

For indkomståret 2020 gælder, for så vidt angår nyinvesteringer, at der er forhøjet afskrivningsgrundlag på aktiver anskaffet fra og med 23. november 2020. Den forhøjede sats for straksafskrivning/restafskrivning gælder for hele indkomståret 2020.

Er du aktuelt i gang med færdiggørelse af selvangivelser, kan du IKKE anvende reglerne, da disse ikke er vedtaget. Ved 3. behandling og forventet vedtagelse, vil de nye regler kunne anvendes.

Har du indberettet selvangivelse før de nye regler træder i kraft, kan du omgøre selvangivelsen inden selvangivelsesfristen uden ansøgning. Herefter gælder de almindelige omgørelsesregler i skatteforvaltningsloven.