Kontante betalinger

Din virksomhed må maksimalt betale kr. 8.000 inkl. Moms for varer eller ydelser. Har du køb der overstiger dette beløb, skal indbetalingen være digital. Er indbetalingen kontant, skal du sende besked (indberette) transaktionen via TastSelv på www.skat.dk som ”Kontanthandel”. Indberetter du ikke kontante betalinger der overstiger grænsen – kr. 8.000 inkl. Moms – mister du…

Nye moms- og A-skattelån

Der er vedtaget lov om A-skattelån og indgået politisk aftale om ny momslåneordning. A-skattelån: Virksomheder som løbende indeholder og betaler A-skat og AM-bidrag, kan ansøge om et såkaldt A-skattelån. Lånets hovedstol – det der maksimalt kan lånes – er 3 måneders gennemsnitlig indeholdt A-skat og AM-bidrag, baseret på indberetninger i februar og marts 2021. Eksempel:…

Coronahjælp og skattepligt

Kompensationer modtaget som følge af COVID-19 – f.eks. lønkompensationer, kompensation for omsætningstab eller faste omkostninger, er skattepligtige og skal indgå i virksomhedens regnskab og indkomstopgørelse. Der har særligt for kompensation for selvstændige (omsætningstab) hersket noget tvivl om, hvor vidt denne kompensation er en virksomhedsindkomst eller en indkomst der skal medregnes hos ejeren. Disse kompensationer tilhører…

Frister: Regnskaber, selvangivelser og betalinger/indberetninger

Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020. Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri…

Kontrollerede transaktioner – oplysningskrav

I efteråret 2019 blev reglerne for oplysning om kontrollerede transaktioner ændret. Definition af kontrollerede transaktioner og den berørte personkreds er uændret, hvorimod kravet om oplysning om transaktionerne på oplysningsskemaet (selvangivelsen) er tilpasset fra indkomståret 2019. De tidligere grænser på 5 mio.kr. for virksomheder og kr. 5.000 for hovedaktionærer er ved lovændringen ophævet. Det betyder, at…

Covid-19: Påbud og hjælpepakker

Opdateret 8. april 2020 Der tilgår mange informationer i disse dage vedrørende påbud, anbefalinger og hjælpepakker – som en konsekvens af Coronasmitte og bestræbelserne på at begrænse smittespredningen. Mange af disse initiativer, påbud medfører restriktioner for virksomheder, foreninger, organisationer m.fl. Som følge heraf mister virksomhederne indtjening. Den manglende indtjening og heraf afledt akutte likviditetsudfordring, forsøges…

Aktuelle skattesatser 2019 og 2020

Vi har samlet de mest aktuelle skattesatser for 2019 og 2020 til dig nedenfor: DKK 2019 2020 Aktieindkomst, grænse for 27% skat 54.000 55.300 -do-, gifte 108.000 110.600 Max. Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.400 Håndværkerfradrag, max. 12.200 12.500 Servicefradrag, max. 6.100 6.200 Personfradrag (o/18 år) 46.200 46.500 Restskat, max. Indregning i efterfølgende år 20.500 21.000 Max. Indskud…

Aktionærlån (kapitalejerlån)

Aktionærlån omfatter udlån til nærtstående personer, her klassificeret som kapitalejere og nærtstående personer til denne – f.eks. ægtefælle, samlever, børn og forældre. Søskende er derimod ikke omfattet af personkredsen. Kredsen omfatter også virksomheder som ikke er tilknyttede virksomheder, som kontrolleres af kapitalejeren (den reelle ejer). Det betyder, at et driftsselskabs udlån til et holdingselskab –…

Aktiesparekonto

Fra 2020 hæves grænsen for indskud på aktiesparekonto fra nuværende kr. 50.000 til kr. 100.000. En aktiesparekonto er for fuldt skattepligtige fysiske personer og omfatter en bankkonto med tilhørende depot. Der kan investeres i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Gevinster fra værdipapirer placeret i aktiesparedepot beskattes med 17% – imod normalt 27/42%. Tab kan modregnes…

Skattepligtige vandværker og økonomisk ramme

Afledt af tidligere højesteretsdom, hvor indgangsværdier fra 2010 for skattepligtige vandværker er blevet forhøjet, er der givet adgang til udvidet genoptagelse for vandværker, der er blevet ramt af SKAT’s reducerede indgangsværdier. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget for materielle aktiver, herunder forsyningsnettet, er blevet forhøjet betydeligt. Den skattemæssige konsekvens kan – ved genoptagelse omfatte: Afskrivningsgrundlaget forhøjes, men…