Corona

Der er nu via www.virk.dk åbnet for indtastning af slutafregninger vedrørende kompensationsordninger fra 9. marts 2020 og frem til 31. august 2020.

Alle virksomheder, der har modtaget kompensationer har modtaget meddelelse herom i deres eboks. Vær opmærksom på, at meddelelserne til virksomhederne er generelle – der vil derfor for de fleste virksomheder stå angivet en slutafregningsperiode 9. marts til 31. august 2020 og at dokumentationskravet omfatter ansøgningsperioden.

Det er korrekt, at dokumentationskravet – f.eks. realiseret omsætning, realiserede faste omkostninger mv. – omfatter ansøgningsperioden, men denne er den aktuelle periode virksomheden har ansøgt for, og dermed ikke nødvendigvis den samlede periode som er angivet i skrivelse fra Erhvervsstyrelsen til virksomhederne i eboks.

Dokumentationskravet omfatter:

Faste omkostninger

  1. Råbalance for kompensationsperioden (f.eks. 9/3 – 8/6 2020). Af råbalancen skal omsætning og faste omkostninger fremgå samt perioderesultat, hvis underskud i 2019.
  2. Kontospecifikation vedr. de realiserede faste omkostninger
  3. Angivelse af interne bilagsnumre (bilagsnumre) for de enkelte omkostninger der indgår i kompensationsgrundlaget

Selvstændige

  1. Råbalance eller kontospecifikation for kompensationsperioden, der viser den realiserede omsætning

Anvender du Revisupport’s værktøj COVID-19 EFTERKONTROL kan du ved hjælp fra dette værktøj du automatisk generere specifikation af faste omkostninger der opfylder dokumentationskravene jf. ovenfor. Du kan læse mere om værktøjet på www.revisupport.dk/vaerktoejer/.

Fristen for slutindberetning for ordninger frem til 31. august 2020 er 31. maj 2021. For ordninger efter 31. august 2020 er fristen for slutindberetning 31. oktober 2021.

Indberettes der ikke data vil hele kompensationen være tilbagebetalingspligtig.