Der er i december og januar oversendt et betydeligt antal selskaber til tvangsopløsninger, afledt af at disse ikke indenfor en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist har foretaget fyldestgørende registrering af reelle ejere i CVR-registeret.

Når du som revisor skal bistå med en genoptagelse – skal du afgive en erklæring efter ISAE3000-standarden (med høj grad af sikkerhed) om følgende forhold:

  • Selskabets egenkapital skal på genoptagelsestidspunktet mindst svare til den registrerede selskabskapital
  • Der er ikke konstaterede udlån i strid med Selskabslovens kapitel 13 – altså ulovlige udlån til ledelse og/eller fysiske kapitalejere (eller juridiske kapitalejere udenfor EU)

Erklæringsopgaven er omfattet af Revisorloven og ISA-standarderne. Det betyder, at revisor skal planlægge og dokumenterer sit arbejde på et niveau, der skaber høj sikkerhed for udtalelsen.

Som revisor skal du derfor have fokus på:

  1. Kontrol af periode fra seneste årsrapport til genoptagelsestidspunktet. Det kan omfatte gennemgang af bogføringsbalancer, kontrol af indholdet af sådanne (er der foretaget fornøden periodisering, herunder afskrivninger, omfatter balancen periodisk opgørelse af debitorer, lager, kreditorer og igangværende arbejder samt skatter
  2. Har kapitalejer evt. taget stilling til samtidig kapitalnedsættelse til dækning af underskud, hvis egenkapitalen er under den registrerede selskabskapital (men fortsat over minimumskravene til selskabskapital)
  3. Gennemgang af periodebalancer, kontoudtog fra bank og evt. kontospecifikationer – til verificering af, at der ikke er ulovlige udlån. Ulovlige udlån primo forhindre ikke genoptagelse, men på genoptagelsestidspunktet må der ikke foreligge udlån i strid med Selskabslovens kapitel 13
  4. Revisor bør indhente erklæring fra ledelse og kapitalejer om, at disse ikke er bekendt med a) at kapitalen er mindre end den registrerede og b) at der ikke foreligger ulovlige udlån

Erhvervsstyrelsen foretager kontrol af grundlaget for revisors erklæringer, idet genoptagelsen er en manuel sagsbehandling hos styrelsen.

Udtages revisor til kvalitetskontrol, kan arbejde vedr. geneoptagelse tillige blive omfattet af kontrollen.

Genoptagelse anmeldes via virk.dk, hvor revisors erklæring skal oploades og revisor skal i anmeldelsen bekræfte kapitalens tilstedeværelse (på samme måde som ved stiftelse). Yderligere skal beslutning om genoptagelse vedhæftes anmeldelsen (generalforsamlingsreferat).

Genoptagelsessager er generelt udtaget til manuel sagsbehandling – hvilket medføre at der i øjeblikket er en sagsbehandlingstid på 10-12 uger.

Har du brug for sparring omkring sammensætning af handlinger til frembringelse af passendebevis i genoptagelsessager, så skriv til os på info@revisupport.dk.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]