HUSK: Evaluering af kvalitetsstyringssystem senest 15. december 2023

Godkendte revisionsvirksomheder er omfattet af ISQM 1 (og 2) som omfatter virksomhedens kvalitetsstyringssystem, politikker, kvalitetsmål mv. ISQM 1 erstattede fra 15. december 2022 den hidtidige ISQC 1. I henhold til ISQM 1 pkt. 53-56 skal der ske årlig evaluering af systemer, politikker, kvalitetsmål mv. Det betyder, at den godkendte revisionsvirksomhed senest 15. december 2023 skal…

Revisors uafhængighed

Igennem de sidste 2-3 år har der via Revisornævnet været rejst en lang række sager om revisors uafhængighed. Fokus i disse sager har i særdeleshed været rettet mod erklæringsopgaver med sikkerhed og hvor forbindelsen mellem revisor og hvervgiver har omfattet en forretningsmæssig forbindelse. Den forretningsmæssige forbindelse har ofte relateret sig til, at revisor personligt har…

Webinar: I gang med ISQM 1

Med virkning fra 15. december 2022 blev den oprindelige kvalitetsstyringsstandard ISQC1 afløst af 2 nye, nemlig ISQM 1 og 2 – hvor ISQM 1 er den centrale og væsentligste for de fleste små og mellemstore revisionsvirksomheder, som ikke er beskæftiget med PIE-virksomheder og ikke frivilligt har indført interne regler om kvalitetssikringsgennemgang af sager (ikke at…

ISQM 1 + 2: Ny dansk version er ude

Revisupport har indgået aftale med IFAC om oversættelse og udgivelse af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2, der afløser den hidtidige ISQC 1 fra 15. december 2022. Oversættelsen er nu gennemført og godkendt af IFAC. Du kan derfor nu via vores bestillingsblanket – som du finder under værktøjer på vores hjemmeside elektronisk bestille dit…

Covid-19 Slutafregninger: Opdateret værktøj

Fristen for indberetning af slutafregninger for Covid-19 kompensationerne fra sommeren/sensommeren 2020 og frem til 2022 nærmer sig – fristen er 30. september 2022. Revisupport har opdateret vores revisorpakke der omfatter erklæringer, arbejdsplan og arbejdspapirer til de aktuelle slutafregninger, hvad enten du skal afgive erklæring herom eller blot yder assistance for dine kunder. Vores tidligere værktøj…

Aktuelle udgivelser

Hos ReviSupport arbejder vi på højtryk for at færdiggøre en række publikationer/bøger og værktøjer, som lanceres kontinuerlig frem mod årsskiftet. Aktuelt forventes følgende publikationer lanceret indenfor kort tid: Regnskabsmodeller 2022/23 – nu opdateret med flere nye modeller, lovtekst, overblik over internationale standarder og et overblik over elementer, bestanddele og regnskabsposter med henvisning til årsregnskabsloven. Pris…

Revisor-/Revisionspligt

I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor. Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt. De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.…

Resultat – kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort redegørelse for de seneste års kvalitetskontroller. Af redegørelsen fremgår bl.a., at følgende forhold oftest forekommer og kræver aktion – og i flere tilfælde medføre krav om fornyede kontroller og/eller indbringelse for Revisornævnet: Manglende dokumenteret egenkontrol (intern kontrol – årligt) Utilstrækkelig og/eller egnet revisionsbevis for risikofyldte områder Særligt sidstnævnte forhold har igennem…

Omdannelse IVS’er

Fristen for omdannelse af IVS’er (iværksætterselskaber) nærmer sig. Omdannelsen skal være anmeldt til registrering senest den 15. oktober 2021 – i modsat fald vil Erhvervsstyrelsen have lovhjemmel til at iværksætte tvangsopløsning af selskabet. Omdannelse kan ske ved: Indskud af manglende kapital kontant (f.eks. aktuelt, hvis selskabet ikke har optjent en egenkapital svarende til mindst kr.…