Revisorforhold

Igennem det seneste års tid har der været forøget fokus på den godkendte revisors uafhængighed. Årsagen er, at Erhvervsstyrelsen har foretaget dataudtræk fra CVR og sammenholdt revisors private engagementer – enten igennem ledelsesdeltagelse eller igennem reelt ejerskab af andre virksomheder – kombineret med krydstjek af de virksomheder, som revisor har afgivet erklæringer for.

Resultatet af undersøgelsen har medført, at styrelsen har observeret et ikke ubetydeligt antal potentielle brud på uafhængigheden – og en del af disse forhold er overbragt til afgørelse i Revisornævnet, som allerede har afgjort en del af disse sager – generelt med bødeforlæg for revisor.

Den godkendte revisor er både via Revisorloven og den tilknyttede uafhængighedsbekendtgørelse forpligtet til at vurderer sin formelle og reelle uafhængighed i forhold til erklæringskunder, og hvor revisor identificerer en risiko for uafhængighed, skal revisor foretage en begrundet vurdering af forhold og i særdeleshed i de tilfælde, hvor revisor ikke afstår fra opgaven til trods for indikationer på uafhængighedsbrud.

Uafhængighedsbrud forekommer, når en velinformeret uafhængig tredje mand kan have tvivl om revisors uafhængighed. Begrebet “velinformeret” opstår, når oplysninger om revisors forskellige engagementer kan findes offentligt, f.eks. ved opslag i cvr.dk under ledelses- og/eller ejerrelationer.

Udover de almene uafhængighedsbestemmelser rettet mod ansættelsesforhold, direkte ejerforhold og familieforhold – er der yderligere i bekendtgørelsen knyttet en række forhold, som hos velinformeret uafhængig tredje mand kan medføre tvivl om uafhængigheden:

  1. Direkte eller indirekte økonomiske interesser med erklæringsvirksomheden
  2. Direkte eller indirekte fælles kommercielle- (forretningsmæssige) eller økonomiske interesser med erklæringsvirksomheden eller personer knyttet hertil (når disse ikke er en del af parternes almindelige forretningsforhold)
  3. Pengegaver mv. som er usædvanlige

De af styrelsen rejste sager handler i høj grad om det under pkt. 2 anførte forhold – jf. følgende eksempel:


Revisor A afgiver erklæring på selskab B A/S.

Selskab B A/S ejes bl.a. af C med en andel på 10-14,99%

C ejer 10-14,99% af D K/S (passiv investering)

Revisor A ejer tilsvarende 10-14,99% af D K/S (passiv investering)

I ovenstående tilfælde foreligger der – jf. styrelsens vurdering – et brud på uafhængigheden for revisor A – på grund af dennes fælles kommercielle-/økonomisk interesse i D K/S. Forholdet skærpes yderligere i de tilfælde, hvor enten revisor A eller C (eller begge) indgår i ledelsen i D K/S.

Det er tilsvarende en skærpelse, hvis C udover ejerandel i selskab B tillige sidder i ledelsen i selskab B A/S. At C kun sidder i ledelsen men uden ejerandel i selskab B A/S er ikke en formildende omstændighed.


For revisor kan der indtræde en formildende omstændighed, hvis revisor er opmærksom på de fælles kommercielle-/økonomiske interesser, men fyldestgørende har redegjort for forholdet og begrundet sin vurdering af, at forholdet ikke er et brud på uafhængighedsbestemmelserne.

Revisupport anbefaler, at godkendte revisionsvirksomheder opdaterer kvalitetsstyringsmanualerne med en positiv person-/virksomhedsliste omfattende personer, som tilknyttede revisorer potentielt har en fælles kommerciel-/økonomisk interesse med, afledt af fælles private investeringer og/eller ledelsesposter. At investeringerne er foretaget som passive investeringer udgør ikke en formildende omstændighed.

Personlisterne bør så vidt muligt opdeles på hver tilknyttede godkendte revisor. Data hentes ved at indsamle ejer- og ledelsesdata fra alle virksomheder hvori den godkendte revisor har en privat interesse (ejer- eller ledelsespost).

Er du i tvivl om definitionen af uafhængighedsreglerne eller har en konkret case som du ønsker vurderet – så kontakt ReviSupport på info@revisupport.dk eller via vores kontaktformular.

Har du brug for assistance til dataudtræk eller opdatering af din kvalitetsstyringsmanual, så kontakt Revisupport for en aftale.