Afledt af en forespørgsel til REVIsupport – har vi i dette indlæg opsummeret forhold, der kvalificerer til hel- eller delvis underskudsbegrænsning ved ejerskifte i selskaber, der beskattes efter Selskabsskattelovens § 1, stk. 1.

Underskudsbegrænsning ved ejerskifter er omfattet af Selskabsskattelovens § 12 D og kan opdeles i 2 elementer:

  1. Aktiv virksomhed, underskud kan anvendes med visse begrænsninger
  2. Ikke aktiv virksomhed, underskud kan ikke anvendes

I det aktuelle tilfælde anses forholdet omfattet af første punkt, hvorefter begrænsningen medføre:

  1. Underskud fortabes ikke – men kan kun anvendes til nedbringelse af almindelig indkomst (dette forhold er til hindring af ejerskifter i selskaber omfattet af pengetankselementet)
  2. Positive kapitalindtægter – f.eks. renter samt indkomster omfattet af Kursgevinst- eller aktieavancebeskatningsloven – kan ikke elimineres med underskud fra før ejerskiftet* (dette forhold er til permanent hindring af handel med tomme underskudsselskaber)

EKSEMPEL:

Indkomstår:

2017

2018 (ejerskifteår)

2019

Skattepligtig indkomst før renter mv.

-50.000

30.000

25.000

Renteindtægter

10.000

15.000

5.000

Renteudgifter

-5.000

-5.000

-10.000

ÅRETS INDKOMST FØR MODREGNING

-45.000

40.000

20.000

Modregnet underskud **

0

-30.000

-15.000

INDKOMST I ALT TIL BESKATNING

-45.000

10.000

5.000

Underskudssaldo, rest ultimo

45.000

15.000

0

Da underskud ikke i situation a) ikke fortabes, men alene begrænses – bør der som udgangspunkt fortsat indregnes udskudt skatteaktiv heraf, hvis værdien skønnes sandsynlig indenfor 3-5 år (høje positive kapitalposter kan medføre reel manglende anvendelsesmulighed). I situation b) sker der reel begrænsning, som medføre at underskud fortabes – der kan derfor her ikke indregnes udskudt skatteaktiv.

*) Et ejerskifte defineres som en forskel mellem ejerkredsen fra primo til ultimo i indkomståret – hvor der sker et skifte på mere end 50% af stemmeværdien

**) Anvendelse af underskud omfatter indkomst ekskl. Positive nettokapitalindtægter, hvis nettokapitalposter er negative påvirkes underskudsbegrænsningen ikke

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]