RevisorforholdSelskabsforhold

Den 4. november 2019 udsendte Erhvervsstyrelsen spørgsmål/svar oplysninger om fortolkning af reglerne i Hvidvaskloven, herunder omfanget af transaktioner der er omfattet af underretningspligten til SØIK.

Erhvervsstyrelsen tolker, at kapitalejerlån – og overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, igennem f.eks. indberetning af urigtige oplysninger – er omfattet af underretningspligten. Det betyder, at disse transaktioner er indeholdt i definitionen af hvidvaskrisiko. De selvsamme transaktioner er omfattet af de udvidede rapporteringskrav i Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Da hvidvaskloven indeholder restriktive tavshedsbestemmelser, har Erhvervsstyrelsens tolkning fra 4. november 2019 medført usikkerhed om, hvor vidt en fortsat rapportering efter Erklæringsbekendtgørelsen samtidig vil medføre en overtrædelse af tavshedsbestemmelserne i Hvidvaskloven.

Fornyet forespørgsel hos Erhvervsstyrelsen – samt brancheorganisationernes faglige afdelinger – har nu resulteret i, at forholdet er afklaret.

Det betyder, at ved observation af ulovlige kapitalejerlån – skal revisor fortsat følge Erklæringsbekendtgørelsens rapporteringskrav efter § 7, stk. 2 – altså anføre en bemærkning i sin erklæring om det ulovlige kapitalejerlån. Rækkevidden af hvidvasklovens tavshedsbestemmelser medfører alene, at revisor ikke i erklæringen må oplyse, at forholdet har medført en underretning til SØIK, men alene anføre at forholdet er ulovligt og kan medføre strafansvar for ledelsen.

Underretningen skal kun årligt fornyes, hvis mellemværendet stiger – altså yderligere udlån. I denne stigning indgår ikke beregnede lovpligtige renter. At kapitalejerlån er berigtiget skattemæssigt – enten før eller efter statusdagen – medføre hverken at underretningspligten ophøre og/eller at revisor ikke skal anføre bemærkning i erklæringen.

Konklusionen er:

Observerer du som revisor – uanset erklæringsarten – mistanke om hvidvask, skal du underrette SØIK om denne mistanke. Underretningen er omfattet af tavshedsbestemmelserne, hvorfor du ikke må oplyse virksomheden om underretningen.

Udføre du revision eller udvidet gennemgang for virksomheden, skal det ulovlige udlån rapporteres som en overtrædelse af selskabslovens § 210 – og potentielt kildeskattelovens bestemmelser – jf. Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.