Regnskabsforhold

En analyse af en række årsrapporter indsendt til Erhvervsstyrelsen – hvor mikroreglerne i årsregnskabslovens §§ 22 a-22 b er anvendt, viser at anvendelsen af reglerne ofte sker på et ukorrekt grundlag.

Konsekvenser ved anvendelse af mikroreglerne uberettiget kan være, at:

 • Selskabet pålægges lovpligtig revision eller
 • Selskabet pålægges indsendelse af ny korrigeret årsrapport (og dagbøder mv. løber indtil ny årsrapport er indsendt)

Analysen viser, at særligt hvor Erhvervsstyrelsens eget system – Regnskab 2.0 basis – anvendes, er der forøget risiko for at mikroreglerne benyttes uberettiget.

Kriteriet for anvendelse af mikroreglerne er opdelt på 2 faktuelle forhold:

Størrelseskriterier:

 • Balancesum max. 2,7 mio.kr.
 • Nettoomsætning max. 5,4 mio.kr.
 • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede max. 10

2 ud af 3 af de anførte størrelser må ikke være overskredet i 2 på hinanden følgende år.

Formelle kriterier (hvor disse forhold er gældende, er kriterierne for mikroregler IKKE opfyldt):

 1. Virksomheder der ejer betydelige andele i andre virksomheder – hvor betydelig andel er defineret som 20% ejerandel eller derover
 2. Virksomheder der anbringer kapital i værdipapirer og/eller fast ejendom (investeringsvirksomhed)
 3. Virksomheder der investerer i andre virksomheder, der har investering for øje – jf. pkt. 2 ovenfor
 4. Virksomheder der har rettigheder eller forpligtelser knyttet til finansielle instrumenter

Ovenstående formelle kriterier betyder, at f.eks. holdingselskaber ikke kan anvende mikroregler, tilsvarende gælder virksomheder der driver investeringsvirksomhed – uagtet at virksomheden IKKE anvender investeringsbestemmelserne i årsregnskabslovens § 38.

Virksomheder der berettiget kan anvende reglerne om mikrovirksomheder, kan efter lovens § 22 b undtages fra:

 • Oplysning om anvendt regnskabspraksis
 • Oplysning om gæld, der forfalder efter 5 år
 • Oplysning om særlige poster – f.eks. Covid-19 kompensationer
 • Oplysning om gennemsnitligt antal beskæftigede

Mikrovirksomheder må IKKE anvende dagsværdimåling efter lovens § 38.

Anvendes mikroreglerne, skal dette fremgå af note til årsrapporten.