Skatteforhold

Afledt af tidligere højesteretsdom, hvor indgangsværdier fra 2010 for skattepligtige vandværker er blevet forhøjet, er der givet adgang til udvidet genoptagelse for vandværker, der er blevet ramt af SKAT’s reducerede indgangsværdier. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget for materielle aktiver, herunder forsyningsnettet, er blevet forhøjet betydeligt.

Den skattemæssige konsekvens kan – ved genoptagelse omfatte:

  • Afskrivningsgrundlaget forhøjes, men de enkelte indkomstår ændres ikke eller
  • Afskrivningsgrundlaget forhøjes, og der anvendes forøgede afskrivninger i de efterfølgende indkomstår (fra 2010 at regne)

Ved sidstnævnte konsekvens, vil indkomsten i efterfølgende år ændres og kan derfor medføre, at vandværket har betalt for meget i selskabsskat. Denne selskabsskat bliver tilbagebetalt, når genoptagelsessagerne afsluttes.

Energistyrelsen har i oktober 2019 meddelt, at skattepligtige vandværker – der årligt skal indberette “økonomisk ramme”, som danner grundlag for bl.a. maksimaltakster, må udjævne indtægterne i den økonomiske ramme – der hidrører fra refunderet selskabsskat fra tidligere år, over en 6-årig periode. Dermed vil refusion af for meget betalt selskabsskat ikke påvirke maksimaltaksterne 1:1, men kun forholdsmæssigt over en kommende 6-årig periode.

Skattepligten og kravet om økonomisk ramme har hidtil omfattet private vandforsyninger, der udpumper over 200.000 m3 vand årligt. Grænsen er fra 2020 forhøjet til 800.000 m3, dog således at skattepligten forbliver indtil der er sket en frivillig overgang til skattefrihed for vandværker i mellemsegmentet 200.000-800.000 m3. Overgang til skattefrihed skal vedtages på en generalforsamling.