RevisorforholdSelskabsforhold

I første halvdel af 2019 gennemførte Erhvervsstyrelsen en udvidet kontrol af en række registreringssager, herunder selskabsstiftelser, fusioner og spaltninger. Den udvidede kontrol viste, at der er forholdsvis mange fejl og mangler både ved almindelige kontantstiftelser – omfattende fejl i stiftelsesdokument (upræcise oplysninger) og mangler i vedtægterne – samt apportstiftelser og andre registreringsforhold, som efter selskabsloven kræver en vurderingsberetning (ISAE3000 erklæring).

Afledt af kontrollen og konklusionen herpå, har styrelsen den 4. december 2019 meddelt, at antallet af automatiske kontroller i registreringssager, der omfatter vurderingsberetninger, øges for at reducerer antallet af fejl og mangler.

Styrelsens fokus vedrørende vurderingsberetningerne vil omfatte:

  • Generel overholdelse af erklæringsbekendtgørelsens krav
  • Kontrol af, at de indskudte aktiver har en pålidelig økonomisk værdi, med særlig fokus på indskud af immaterielle anlægsaktiver
  • Kontrol af, at den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen er fyldestgørende beskrevet i vurderingsberetningen

Udover ovenstående, vil styrelsen fortsat have fokus på,at vurderingsberetningen udarbejdes af en godkendt revisor. Styrelsen kan, hvor der observeres betydelige fejl og mangler, udvide kontrollen til også at omfatte det af revisor udførte arbejde – omfattende planlægning, risikovurdering, aftaleforhold, dokumentation og rapportering.

Styrelsen forventer, at ekspeditionstiden for registreringssager vil blive forlænget afledt af de udvidede automatiske kontroller. Det skal du som revisor være opmærksom på, særligt ved selskabsstiftelser i forbindelse med skattefrie omdannelser samt overholdelse af omdannelsesdeadlines for iværksætterselskaber til aktie- eller anpartsselskab.