RegnskabsforholdRevisorforholdSelskabsforhold

Private vandforsyninger – vandværker – er omfattet af Vandsektorloven og de heri omfattede indberetningskrav mv.

Vandværker er grundlæggende opdelt i 2 kategorier:

 • Kategori 1: Mindre forsyninger, der udpumper under 200.000 m2 vand årligt
 • Kategori 2: Større vandforsyninger, der udpumper mindst 200.000 m2 vand årligt

De offentlige forsyningsvirksomheder er alle omfattet af kategori 2.

Pligterne for kategori 1 vandværker er begrænset til, at de én gang årligt skal indsende regnskab (evt. urevideret), budget samt takstblad for kommende år til den kommunale forsyning. Årsregnskabet er omfattet af klasse A, jf. Erhvervsstyrelsens fortolkning – og regnskabet skal udarbejdes efter den særlige vejledning der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen (0-regnskab – over-/underdækning).

For kategori 2 vandværker, er kravene øgede og omfatter:

 1. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder (og skal ikke fælge de særlige krav for kategori 1, jf. ovenfor)
 2. Årsregnskabet er omfattet af revisionspligt jf. nærmere bestemmelser fastsat af Forsyningssekretariatet – udgangspunktet er revision udført af uafhængig godkendt revisor
 3. Lovpligtige indberetninger til Forsyningssekretariatet – indenfor tidsintervallet 1. marts – 15. april:
  • Økonomisk ramme – indberetning om vandværkets økonomi (revisor kan bistå hermed)
  • Benchmarking – indberetning om vandværkets drift, klima og miljø mv. (vandværkets tilsyn samt evt. konsulenter kan bistå hermed). Benchmark indberetningen er kun pligtig for vandværker med udpumpet mængde over 800.000 m2, for øvrige er indberetningen frivillig

Den økonomiske ramme anvendes bl.a. til vurdering af takster, graden af over-/underdækning. Baseret på disse, kan Forsyningssekretariatet kræve investeringsplaner for kommende år til reduktion af overdækninger eller tilpasning af takster til reduktion i underdækninger. Ved udløbet af 2020 kan graden af over- og underdækninger blive kontrolleret med efterfølgende påkrav om tilpasninger.

Uanset om vandværket er omfattet af kategori 1 eller 2 og at vandværket er organiseret som I/S, forening eller andelsselskab – aflægges regnskabet efter klasse A (med adgang til tilvalg fra klasse B og C). Regnskaberne skal ikke indsendes til offentliggørelse via Erhvervsstyrelsen, dette fremgår separat af bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 2006 § 3 – der positivt afgrænser denne type virksomheder fra visse bestemmelser i Årsregnskabsloven.

Er et vandværk organiseret som aktie- eller anpartsselskab, gælder ovenstående begrænsning ikke. I det tilfælde, er vandværket omfattet af Årsregnskabslovens klasse B – eller højere klasse, afhængigt af størrelsen.

Ofte stillede spørgsmål vedrørende private vandforsyninger:

 1. Skal vandværket udarbejde regnskab efter Årsregnskabsloven? Ja, som klasse A og med Erhvervsstyrelsens modelregnskab som udgangspunkt – med mindre vandværket udpumper over 200.000 m2 vand årligt (da klasse A uden tilpasninger)
 2. Skal vandværkets regnskab revideres? Små vandværker – der udpumper under 200.000 m2 vand årligt – skal ikke revidere deres regnskab. Mange vandværker vælger dog, at lade medlemsvalgte revisorer gennemgå regnskabet. Dette kan tillades, men disses erklæring må ikke afgives sammen med en evt. valgt uafhængig godkendt revisor. Udpumper vandværket mindst 200.000 m2 vand årligt, skal vandværkets regnskab revideres af uafhængig godkendt revisor, jf. Vandsektorlovens § 20 og Forsyningssekretariatets bekendtgørelse herom
 3. Kan et privat vandværk organiseret som I/S eller forening omdannes til andelsselskab? Ja, i de seneste år er mange mindre private vandværker omdannet til andelsselskaber – for bl.a. at begrænse medlemmernes hæftelse i modsætning til I/S eller forening. Teknisk kræver det kun en vedtægtstilpasning og omregistrering af navn i CVR-registeret, vandværket kan beholde sit CVR-nummer (da vandværkerne hidtil er registreret som foreninger/selskaber med begrænset ansvar).

Er du vandværksrevisor og har behov for sparring eller relevante modelregnskaber mv., som kontakt Revisupport på info@revisupport.dk.