Øget kontrol med vurderingsberetninger

I første halvdel af 2019 gennemførte Erhvervsstyrelsen en udvidet kontrol af en række registreringssager, herunder selskabsstiftelser, fusioner og spaltninger. Den udvidede kontrol viste, at der er forholdsvis mange fejl og mangler både ved almindelige kontantstiftelser – omfattende fejl i stiftelsesdokument (upræcise oplysninger) og mangler i vedtægterne – samt apportstiftelser og andre registreringsforhold, som efter selskabsloven…

Kvalitetskontrol 2017 + 2018

Erhvervsstyrelsen har haft forlængede ekspeditionstider for de gennemførte kontroller for 2017 og 2018. Styrelsen er begyndt udsendelse af rapporteringer (oplæg til afgørelser) vedrørende 2017-kontrollerne og 2018 kontrollerne forventes at følge indenfor en kort periode. Overordnet er styrelsen opmærksom på den lange ekspeditionstid er uholdbar og medføre, at de kontrollerede virksomheder ikke i perioderne efter kontrollen…

Kontrolpakke rammer revisorer

Som en del af finansloven 2020 er der udsendt flere lovforslag i høring, som vil påvirke revisorers fremtidige virksomhed. Vi har nedenfor kort oplistet udvalgte nye bestemmelser: Nyt hvidvaskgebyr: Revisorer og ejendomsmægler skal fra 2020 igennem nye gebyrer finansierer et øget hvidvasktilsyn hos Erhvervsstyrelsen. Gebyret rammer alle godkendte revisorer og vil udgør ca. 1.540 kr.…

Kapitalejerlån og hvidvask

Den 4. november 2019 udsendte Erhvervsstyrelsen spørgsmål/svar oplysninger om fortolkning af reglerne i Hvidvaskloven, herunder omfanget af transaktioner der er omfattet af underretningspligten til SØIK. Erhvervsstyrelsen tolker, at kapitalejerlån – og overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, igennem f.eks. indberetning af urigtige oplysninger – er omfattet af underretningspligten. Det betyder, at disse transaktioner er indeholdt i…

Vandværker – Husk de årlige indberetninger

Private vandforsyninger – vandværker – er omfattet af Vandsektorloven og de heri omfattede indberetningskrav mv. Vandværker er grundlæggende opdelt i 2 kategorier: Kategori 1: Mindre forsyninger, der udpumper under 200.000 m2 vand årligt Kategori 2: Større vandforsyninger, der udpumper mindst 200.000 m2 vand årligt De offentlige forsyningsvirksomheder er alle omfattet af kategori 2. Pligterne for…

Intern kvalitetskontrol – hvorfor?

Intern kvalitetskontrol – er det noget jeg er omfattet af, og hvad med den mindre revisionsvirksomhed – gælder det også her? Svaret er ja og ja. Den internationale revisionsstandard ISQC 1 pkt. 49 kræver, at en revisionsvirksomhed løbende overvåger (og evaluere) virksomhedens anvendelse af kvalitetsstyringssystemer, politikker og processer. En intern kvalitetskontrol – eller som i…

Kvalitetskontrol 2019

Er du udtrukket til kvalitetskontrol 2019 – eller vil du forberede dig på en forventelig kontrol i 2020 – så deltag på ét af vore kurser, der giver dig en grundig introduktion til kontrollens gennemførelse, forhold du skal være opmærksom på før, under og efter kontrollen – og hvordan du forbereder dig selv og dine…

Væsentlighed ved assistance

  REVIsupport har erfaret, at der ved flere lejligheder er draget tvivl om, hvor vidt der er krav om at beregne et væsentlighedsniveau når der udføres assistance efter ISRS 4410. Tvivlen er bl.a. afledt af et svar fra FSR’s hotline samt det forhold, at revisor reelt skal forholde sig kritisk til opstillingen og reagere på…

Genoptagelse fra tvangsopløsning

Der er i december og januar oversendt et betydeligt antal selskaber til tvangsopløsninger, afledt af at disse ikke indenfor en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist har foretaget fyldestgørende registrering af reelle ejere i CVR-registeret. Når du som revisor skal bistå med en genoptagelse – skal du afgive en erklæring efter ISAE3000-standarden (med høj grad af sikkerhed)…

Ny kedelig tendens ved revisorskifte

Hos REVIsupport modtager vi ofte henvendelser fra revisorer, om revisorskifteforholdet. Henvendelserne går bl.a. på, hvornår der skal ske henvendelse til fratrådte revisor og på forholdet omkring revisors meddelelsespligt til ny revisor – for ikke at komme i konflikt med tavshedsreglerne. Ved revisorskifte, skal ny revisor rette henvendelse til fratrædende revisor – når ny revisor skal…