Fonde – behandling af kursreguleringer

Kursreguleringer i ikke-erhvervsdrivende fonde (såkaldte almenfonde) kan behandles efter 2 modeller, som udgangspunkt: Metode 1: Værdipapirer, der er indskudt i fonden ved stiftelse og/eller senere arv/gave – hvor disse ikke indgår i uddelingspuljen (altså er disse bundne aktiver) måles til oprindelige indskuds-/kostpris og værdireguleres ikke løbende. Kursværdien af bundne aktiver og kursværdi af bunden egenkapital…

Klassiske fejl i årsrapporten

Regnskabssæsonen for 2018-regnskaber er ved at være afsluttet – formelt med udgangen af maj, hvor 31/12-regnskaberne skulle være godkendt og herefter indsendt til Erhvervsstyrelsen i umiddelbar forlængelse heraf. Reelt er hovedparten af regnskaber der skal indberettes til styrelsen ved at være indgået – når man ser bort fra nødlidende virksomheder og virksomheder som planlægges opløst,…

Ændringer i Regnskab 2.0 – basismodul

Erhvervsstyrelsens regnskabsindberetningsplatform Regnskab 2.0. er ændret. Ændringen omfatter alene basismodul, altså indtastningsmodulet. Specialmodulet er ikke ændret. Ændringen har virkning fra 30. januar 2019 – det betyder også, at har man indtastet – men ikke indberettet – i en kladde før denne dato, vil kladden skulle tilpasses før gyldig indberetning. Overordnet medføre ændringerne følgende: Bestanddelene pengestrømsopgørelse…

Personalenote og GDPR

Årsregnskabslovens § 68 stiller et utvetydigt krav om, at årsrapporter for klasse B skal omfatte en note – hvoraf antal beskæftigede medarbejdere fremgår. Opgørelsen af antal beskæftigede volder sædvanligvis ikke udfordringer, da det er almindelig praksis at betalinger til ATP anvendes som benchmark for antal beskæftigede. Det betyder omvendt, at er der ikke betalt ATP-bidrag…